SMART Ageing 2018

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการบริการชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ
“SMART Ageing” วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ