ต้องการทราบรหัสวารสารวิชาการภาษาไทยต้องทำอย่างไร

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และรหัสวารสารของวารสารวิชาการภาษาไทยได้ที่หน้าจอ Web OPAC ชั้น 1-4 อาคารหอสมุดฯ  และที่เครื่องบริการคอมพิวเตอร์ของงานบริการวารสารฯ ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์  ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

 

— ท่านถาม…เราตอบ —

สอบถามเกี่ยวกับบริการ ฐานข้อมูล และการสืบค้น…ได้ที่
งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุด
e-mail : sus.ref2011@gmail.com  หรือ
โทรศัพท์ : 034-241513  หรือ  034-253910-17 ต่อ 22726

Academic journal (2)

เป็นการจัดกลุ่มของวารสารไทยที่ได้รับการพิจารณาจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้วว่าเป็นวารสารที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง และมีโอกาสที่จะได้รับการเสนอชื่อ เข้าสู่ฐานข้อมูล  ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารที่เลือกเบื้องต้นจะต้องเป็นวารสารที่น่าเชื่อถือ มีการ peer review มีค่า impact factor  โดยวารสารภาษาไทยควรมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI  ภาษาต่างประเทศควรมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งเราสามารถเลือกดูชื่อวารสารได้ตามสาขาวิชา ตามค่า impact factor แต่วารสารที่มีค่า impact factor สูงก็มักจะมีขบวนการ review article อย่างเข้มข้นเช่นกัน อาจทำให้ตอบรับได้ยาก

Audiovisual Service (1)

DVD สามารถยืมกลับไปดูที่บ้านได้ ดังรายละเอียดการยืม  http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/students-borrow

Citation & reference (7)

ค่า Q คือค่า Journal Quartile Score ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ เฉพาะอย่างยิ่งในการเปรียบเทียบคุณภาพของวารสารข้ามสาขาวิชา เพราะเป็นการจัดอันดับและแบ่งช่วงเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม Q1-Q4  คิดจำนวนวารสารในสาขาวิชานั้นทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็น 100 % แบ่งเป็น 4 ส่วน ๆ ละ 25%

Q1  คือ  กลุ่มวารสารที่ดีที่สุด (The highest)

Q2 คือ กลุ่มวารสารที่มีคุณภาพรองลงมา (Middle-Upper position)

Q3 คือ กลุ่มวารสารที่มีคุณภาพรองลงมา (Middle-lower position)

Q4  คือ กลุ่มวารสารที่มีคุณภาพต่ำสุด (The lowest)

สามารถตรวจค่า Q หรือ ค่า Quartile ได้จากเว็บไซต์ SCImago (http://www.scimagojr.com/)

หากผู้ใช้บริการอ่านงานเขียนของ พัชรี เวชการ เรื่อง การบริการของห้องสมุด  ที่พิมพ์ในปี 2555  ในเนื้อเรื่องได้อ้างถึงผลงานของ นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ ที่พิมพ์ในปี 2540

นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ เป็นเอกสารปฐมภูมิ ปี 2540

พัชรี เวชการ  เป็นเอกสารทุติยภูมิ ปี 2555

นักศึกษาไม่สามารถหาเอกสารปฐมภูมิอ่านได้ จึงจำเป็นต้องอ้างเอกสารของ พัชรี เวชการ ซึ่งมีวิธีการเขียน ดังนี้

การอ้างในเนื้อหา

นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ (อ้างถึงใน พัชรี เวชการ, 2555 : 15) กล่าวว่า….

การเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม : ให้เขียนอ้างเฉพาะเอกสารทุติยภูมิเล่มเดียว คือเล่มของพัชรี เวชการเท่านั้น  ดังนี้

พัชรี เวชการ.  (2555).  การบริการของห้องสมุด.  นครปฐม: หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ให้นำชื่อหนังสือ หรือเลขเรียกหนังสือ ไปค้นจาก WebOPAC ของห้องสมุด และเลือกข้อมูลจากรายละเอียดของหนังสือที่พบไปเขียนบรรณานุกรม

อักษรย่อ Ibid. หมายความถึงการอ้างถึงหนังสือเล่มเดิม (ที่อ้างไว้ก่อนหน้า) โดยไม่มีรายการอื่นมาคั่น  ภาษาไทยใช้คำว่า เรื่องเดียวกัน  / Op. cit. ใช้ในกรณีที่ต้องการอ้างถึงเอกสารรายการเดิมซ้ำ แต่มีเอกสารรายการอื่นมาคั่น  ภาษาไทยใช้คำว่า เรื่องเดิม / log cit  ภาษาไทย เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน

ได้ค่ะ เชิญที่งานบริการสารนิทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุด หรือส่ง email มาได้ที่ sus.ref2011@gmail.com 

ขออธิบายเป็นตัวอย่าง ดังนี้

Primary Source 1  คือ ชุติมา สัจจานันท์.  (2540).  วิทยานุกรมรรณารักษศาสตร์.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

Primary Source 2  คือ นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ.  (2535).  บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ:

Secondary Source คือ พัชรี  เวชการ.  (2555).  ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Intext :

“กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” (ชุติมา สัจจานันท์, 2540 อ้างถึงใน
พัชรี เวชการ, 2555, หน้า 15) 

“ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข” (นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ, 2535 อ้างถึงใน
พัชรี เวชการ, 2555, หน้า 26)

Reference (อ้างครั้งเดียว) 

พัชรี  เวชการ.  (2555).  ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

หอสมุดฯ มีบริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถค่ะ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ บรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดค่ะ

Counter Service (14)

เป็นการแจ้งเตือนจากหอสมุดฯ ว่า ท่านมีการค้างส่งหนังสือ/มีหนังสือเกินกำหนดส่งนานที่ยังไม่ได้จัดส่งคืน มีค่าปรับคงค้างในระบบฯ เป็นต้น  ให้นักศึกษาไปติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ชัดเจนได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ  โทร. 034-255092   :  sus.ref2011@gmail.com  Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

สถานะ Cataloging /In Process คือ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหมวดหมู่ฯ โดยฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถต้องการใช้สามารถติดต่อจองออนไลน์ผ่านระบบฯ หรือติดต่อขอยืมใช้ชั่วคราวก่อน

โดยการอ่านหรือถ่ายสำเนาฯ ได้ที่งานบริการยืม-คืน หรืองานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 เพื่อกรอกแบบฟอร์มส่งคำขอฯ ไปยังฝ่ายงานดังกล่าวเพื่อขอใช้ตัวเล่มชั่วคราว ส่งคืนภายใน 21.00 น. ในวันนั้น ๆ ซึ่งยังไม่สามารถยืมตัวเล่มออกนอกห้องสมุดได้  หรือหากต้องการยืมออก เจ้าหน้าที่จะแจ้งความประสงค์ของท่านไปยังฝ่ายวิเคราะห์ฯ เพื่อการจัดทำรายการให้ด่วน ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1-3 วันหลังจากแจ้ง หากเสร็จสิ้น จะแจ้งให้ท่านมาติดต่อยืมตัวเล่มได้ต่อไป

ติดต่อหอสมุดฯ โทร. 034-255092 (เบอร์ตรง), 034-253-841-44 , 034-270-222-41  ต่อ 22724  หรือ หรือทางอีเมล sus.ref2011@gmail.com  หรือ ทางแฟนเพจ “หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์”

สถานะ Central Library  เป็นหนังสือจัดเก็บที่สำนักหอสมุดกลางฯ ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่นฯ หากสถานะ “On shelves” หรือ “อยู่บนชั้น” สามารถทำจองออนไลน์ได้ หรือหากต้องการอ่านไม่ต้องการยืมออกนอกห้องสมุด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

พบกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่งานบริการสารนิเทศ หรือเคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่  034-241-513 หรือส่งอีเมลมาสอบถามได้ที่ sus.ref2011@gmail.com หรือทางแฟนเพจฯ “หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์”

สถานะ Central Library  เป็นหนังสือจัดเก็บที่สำนักหอสมุดกลางฯ ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่นฯ หากสถานะ “On shelves” หรือ “อยู่บนชั้น” สามารถทำจองออนไลน์ได้ หรือหากต้องการอ่านไม่ต้องการยืมออกนอกห้องสมุด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

หอสมุดฯ ไม่มีบริการจอง/ยืมออนไลน์ หนังสือจากวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีความจำเป็นต้องการใช้หนังสือดังกล่าว อาจต้องติดต่อด้วยตนเองที่หอสมุดฯ วิทยาเขตนั้น ๆ

พบกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่งานบริการสารนิเทศ หรือเคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่  034-241-513 หรือส่งอีเมลมาสอบถามได้ที่ sus.ref2011@gmail.com หรือทางแฟนเพจฯ “หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์”

การค้นหาตัวเล่มไม่พบ สามารถหาเพิ่มเติมได้จาก

 1. การตรวจสอบสถานะให้มั่นใจว่าไม่ถูกยืมออก
 2. การตรวจสอบเลขเรียกว่า เป็นหมวดหมู่วิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์?
 3. การตรวจสอบเลขเรียกว่า จะเป็นหนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ?
 4. การค้นหาตัวเล่มเพิ่มเติมจากชั้นที่มีเลขเรียกใกล้เคียง จากชั้นพักฯ รถเข็น บนโต๊ะอ่าน เป็นต้น
 5. ตรวจสอบด้วยตนเองทุกกรณีแล้ว ยังคงไม่พบ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการช่วยค้นหาต่อไปในวันอื่นๆ

ทางหอสมุดฯ มีบริการ Cataloging ด่วน โดยการกรอกแบบฟอร์มฯ ขอใช้บริการ หรือหากไม่ต้องการขอยืมออก ก็สามารถยืมใช้ด่วนโดยการกรอกแบบฟอร์มฯ ยืมใช้ทรัพยากรภายในห้องสมุดได้เช่นกัน (ยืมใช้ในห้องสมุด/อ่าน/สำเนา ภายใน 1 วันเท่านั้น)  พร้อมแสดงบัตรฯ เป็นหลักฐาน เมื่อส่งคืนตัวเล่ม จึงรับบัตรฯ คืน

ติดต่อแจ้งชื่อ-สกุล-รหัสบาร์โค้ดผู้จองหนังสือที่จอง จำนวนที่ต้องการยกเลิก ที่ 034- 253-841-44 , 034-270-222-41 ต่อ 22724 งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์หรือ เบอร์ตรง 034-241513

เป็น collection หนังสือวรรณกรรมฯ หากต้องการใช้/ยืม ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

นักศึกษาควรจะตรวจสอบทรัพย์สินคงค้างกับห้องสมุดฯ ก่อนกลับบ้านหลังการสอบเสร็จ มิฉะนั้น ก็จะประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาต่อไป หรือ อาจไม่จบการศึกษา เป็นต้น

การดำเนินการ :  ติดต่อส่งคืนหนังสือกับห้องสมุด หากมีความจำเป็นเร่งด่วน โทรศัพท์สอบถามได้ที่

 1. โทรศัพท์เบอร์ตรง 034-255092 / 034-241513
 2. โทรศัพท์เบอร์ต่อ 034- 253-841-44 , 034-270-222-41

2.1 ต่อ 21111 งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

2.2 ต่อ 21120 งานบริการตอบคำถาม/บริการสารนิเทศ ชั้น 2 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

2.3 ต่อ 21342 งานบริการโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 อาคารหม่อมหลวงปิ่นฯ

 1. Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 2. Email : sus.ref2011@gmail.com

5. โทรสาร : 034-255092

ปัจจุบัน หอสมุดฯ เรามีบริการ sms alert เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน  โดยท่านสามารถติดต่อสมัครใช้บริการนี้ได้ ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืน งานบริการยืม—คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ  ทันทีที่หนังสือจองมาถึง ท่านก็จะได้รับ sms จากเจ้าหน้าที่ส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อให้มาติดต่อรับตัวเล่ม

EndNote (28)

รูปแบบ (bibliographic output style) ที่เลือกเป็นแบบ Chicago ซึ่งเป็นการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ มีรูปแบบตามที่เห็น แต่ถ้าไม่ต้องการมีรายการท้ายหน้ากระดาษ ให้ปรากฏในส่วนท้ายของเอกสาร ให้ใช้รูปแบบอื่น เช่น APA

ในกรณีที่เป็นผู้แต่งคนไทยหลายคน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งเรียงกันทุกคน และพิมพ์คำว่า และ ก่อนคนสุดท้าย แล้วค่อยบันทึกข้อมูล

สำหรับหนังสือภาษาไทยที่พิมพ์ครั้งแรก ไม่ต้องใส่คำว่า พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน field edition

หอสมุดฯ มีการเปิดการอบรมการรู้สารสนเทศเป็นรอบ ๆ บางครั้งอาจไม่ตรงกับความต้องการของท่าน หรือไม่ทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มในคลาสมาติดต่ออบรมกับหอสมุดฯ ได้ทันที หรือหากไม่สามารถรวมกลุ่มได้จริง ๆ จะมา 1 หรือตามจำนวนที่สามารถรวมได้ โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่งานบริการสารนิเทศชั้น 2  อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (คุณพัชรี/คุณธนวรรณ)

 โทร. 034-241513   Email :  sus.ref2011@gmail.com  Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

ปัญหาที่มักพบบ่อยครั้ง คือ

 1. การดาวน์โหลดภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มศก. จึงขอให้ท่านตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายฯ อีกครั้ง  ในการ download โปรแกรม EndNote จะต้องทำภายในครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  หากนักศึกษาทำการ download จากที่พัก หรือจากอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ จะต้องติดตั้ง web VPN ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน (ตามเอกสาร   http://netserv.su.ac.th/manual/vpn/web_VPN.pdf)
 2. Product Key เนื่องด้วย  product key จะเป็นรูปแบบใหม่ คือ  โปรแกรมจะทำการ run และวิ่งหา product key เอง โดยที่เราไม่ต้องดำเนินการติดตั้งแบบ EndNote เวอร์ชั่น 7/8 ซึ่งจะต้องคัดลอก product key แล้วนำมาวางด้วยตนเอง  โดยท่านสามารถดำเนินการ ดังนี้                                           2.1 ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมEndNote  เสร็จแล้ว อย่าเพิ่งสั่ง run โปรแกรม                      2.2 ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ product key ทันที                                                                         2.3 สั่ง run program EndNote

ขัดข้องประการใด  รบกวนติดต่อโทร.  034-241-513  หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมลนี้ (sus.ref2011@gmail.com) อีกครั้ง

เนื่องด้วย product key จะเป็นรูปแบบใหม่ คือ  โปรแกรมจะทำการ run และวิ่งหา product key เอง โดยที่เราไม่ต้องดำเนินการติดตั้งแบบ EndNote เวอร์ชั่น 7/8 ซึ่งจะต้องคัดลอก product key แล้วนำมาวางด้วยตนเอง  โดยท่านสามารถดำเนินการ ดังนี้

 1. ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม EndNote ให้แล้วเสร็จ อย่าเพิ่งสั่ง run โปรแกรมฯ
 2. ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ product key ให้แล้วเสร็จ
 3. สั่ง run program EndNote

ทั้งนี้  หากติดขัดอย่างไร รบกวนติดต่อ 034-241-513

บันทึกใน field Author ตามปกติ  ถ้าเป็นหน่วยงานเดี่ยว ๆ ให้ลงไปตามปกติ และถ้ามีหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานรอง ให้ใส่เรียงตามปกติ และใส่ , ปิดท้าย

ในโปรแกรม EndNote ให้แก้จาก  Edit > preferences > Display font > จะเห็น tab ให้เลือกคลิก 4 tab ได้แก่ Library, General, Label, Search ให้คลิกเลือกทีละ tab จะเห็นว่า ชื่อ font ที่อยู่ในช่องแสดง font เป็น font ที่รับภาษาไทยไม่ได้  ให้คลิกเลือก Change font แล้วเลือก  font ที่รับภาษาไทยได้ เช่น Angsana New, TH Sarabun เป็นต้น แล้วเลือก font style และ size ให้เหมาะสม เสร็จแล้วเลือก ok

ใช้ Reference Type เป็น Book แล้วบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ลงใน field ที่ถูกต้อง ส่วนรายการที่เป็นบทหนึ่งในหนังสือให้บันทึกใน Reference Type เป็น Book Section

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรม EndNote ขึ้นอยู่กับ Bibliographic Output Style ที่ผู้ใช้บริการเลือก รูปแบบที่เป็น (ชื่อ, ปี) เป็นรูปแบบ APA 6th การแสดงผลรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการเลือก Reference Type การบันทึกข้อมูลใน Library และการเลือก Bibliographic Output Style ด้วย

ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้  ต้องเข้าใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มศก. เท่านั้น  หากใช้จากบ้าน ต้องติดตั้ง web vpn  –> http://netserv.su.ac.th/manual/vpn/web_VPN.pdf

(นอกเครือข่ายฯ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดได้)

การอ้างอิงด้วยfootnote ต้องใช้โปรแกรม msword ในการ insert footnote  แล้วจึง insert citation มาจาก EndNote

เบื้องต้นให้ตรวจสอบใน EndNote library ว่า จัดเก็บข้อมูลถูกต้องตามประเภท (reference type)  หรือไม่ และบันทึกข้อมูลใน field ที่ถูกต้องหรือไม่

ชื่อผู้แต่งเอานามสกุลขึ้นแก้ไขได้ โดยเข้าไป edit reference ภาษาไทยที่ต้องการแก้ไข ที่ Author ให้พิมพ์ , (Comma) ปิดท้ายนามสกุลผู้แต่งภาษาไทยทุกคน แล้วจึง close reference

สำหรับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยที่มีภาษาอังกฤษปนอยู่ ต้องดูว่าปนอยู่แบบใด

 • ในรายการบรรณานุกรมของนักศึกษาที่ให้ดู มีคำว่า in ในรายการที่เป็นหนังสือธรรมดา ในวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ในกรณีนี้ให้นักศึกษาไปตรวจสอบการกรอกรายการใน library ดูว่าเลือกประเภทถูกต้องหรือไม่
 • มีภาษาอังกฤษ “” ในการกำหนดครั้งที่พิมพ์ / “and” ในการใส่ข้างหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายในกรณีมีผู้แต่งมากกว่าสองคน ในกรณีนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในการทำวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis ที่มีรายการบรรณานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในขั้นตอนของการบันทึกข้อมูล ให้ใช้ Ref type เป็น Webpage

ในการบันทึกข้อมูลผู้แต่งที่เป็นภาษาไทย ต้องใส่เครื่องหมาย , ต่อจากนามสกุลเสมอ แล้วจึง save หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยการ enter ทุกครั้ง

จากปัญหาของนักศึกษาพบว่า โน้ตบุ๊คใฃ้ระบบปฏิบัติการเป็น windows 7   ไม่สามารถติดตั้ง EndNote X8 ได้ ต้องติดตั้ง EndNote X7 แทน

PDF ที่นำมา import ด้วยโปรแกรม EndNote ต้องเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหมายเลข DOI (Digital Object Identifier) หรือหมายเลขประจำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมาตรฐาน  (PDF เอกสารที่มี เลข DOI มักเป็น PDF ที่ได้จากการ download จากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ) PDF ที่เกิดจากการ scan หรือจากการเปลี่ยนรูปแบบเอกสาร ไม่สามารถ import เข้า EndNote ได้ ผู้ใช้บริการอาจแก้ไขปัญหาได้โดยการนำชื่อบทความไป search ผ่าน google scholar แล้วให้นำเข้า EndNote ด้วย Google scholar แทน

สามารถทำได้โดยการ สร้างรูปแบบขึ้นใหม่ หรือ edit style จากรูปแบบที่ใช้อยู่ให้เป็นภาษาไทย ปรับปรุง เพิ่มเติมส่วนที่ต้องการแสดงผล แต่ถ้ารายการอ้างอิงมีเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อนำรูปแบบที่ สร้าง หรือ edit ใหม่ไปใช้ ก็จะกระทบถึงรูปแบบของภาษาอังกฤษด้วย ดังนั้นการแก้รูปแบบ ถ้าเป็นไปได้ ควรแก้ในไฟล์ที่เป็น text แต่ในกรณีของระบบ iThesis  จะทำให้เกิดปัญหาการส่งขึ้นระบบ cloud

ให้ติดตั้งโปรแกรม EndNote X7 แทน โดยสามารถ download โปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของหอสมุดฯ

เกิดจาก font ของการแสดงผลไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ สามารถปรับ font ได้ดังนี้  เข้าโปรแกรม EndNote > edit > preference > Display font แล้วแก้ไข font ที่ปรากฏที่ tab เครื่องมือทั้ง 4 tab ให้เป็น font ที่สามารถแสดงภาษาไทยได้ เช่น Angsana, ThSaraban  เป็นต้น

เมื่อค้นบทความที่ต้องการจาก Google Scholar แล้ว เลือก import into endnote

save fileแล้วคลิก  ^  แล้ว open จะ import เข้าสู่ Library ของ EndNote ที่เปิดไว้ทันที

ในโปรแกรม EndNote เมื่อ insert ref รายการแรกแล้ว สามารถวาง cursor ต่อแล้ว select ref ต่อไปจาก library และทำการ insert ต่อได้เลย โปรแกรม จะทำการรวมในวงเล็บและแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ;

โปรแกรม EndNote ไม่สามารถจัดการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้พร้อม ๆ กัน ดังนั้นในกรณีปัญหาที่ได้รับแจ้งมาเรื่องการเปลี่ยนคำว่า and เป็น และ  ใน reference ภาษาอังกฤษและภาษาไทย นั้น  วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุด คือ ปล่อยให้การแทรกรายการอ้างอิงเป็นไปตามที่โปรแกรมจัดให้ ในภาษาไทยอาจได้เครืองหมาย & มาแทนคำว่า และ ก็ปล่อยไปค่ะ  จนคุณคิดว่าคุณทำการอ้างอิงเสร็จแล้ว ให้ทำการแก้ไขด้วยตัวเราเอง ตอนไฟล์เอกสาร ไม่มีคำสั่งของ EndNote แล้ว โดยทำดังนี้

– ใน MsWord (ที่เป็นไฟล์ที่พิมพ์และทำการแทรกรายการอ้างอิงเรียบร้อยแล้ว)    คลิกที่ tab EndNote

– ในคำสั่งของ EndNote ไปที่คำสั่ง Convert citation and bibliography  คลิกสามเหลี่ยมเล็กๆ ข้างท้าย จะมีคำสั่งย่อย ๆ ปรากฏออกมา

– คลิก Convert to plain text

– ตอบ Yes เมือ Word ถามว่าจะสร้างไฟล์ให้ใหม่ เสร็จแล้วตั้งชื่อไฟล์  Wordจะสร้างไฟล์ให้ใหม่อีกไฟล์หนึ่ง เป็นไฟล์ที่ไม่มีคำสั่งของ EndNote ติดอยู่

– ทำการแก้ไข เครื่องหมาย ที่คั่นระหว่างผู้แต่ง ด้วยการพิมพ์ตามปกติ ให้เป็นคำว่า และ แล้วจึง  save  หรือถ้าหากมี output style สำหรับรายการอ้างอิงภาษาไทยที่สร้างขึ้นใหม่แล้ว ก็สามารถเลือกใช้ได้ (ต้องดูว่า รายการอ้างอิงภาษาใดมีมาก ให้เลือกรูปแบบของภาษานั้น แล้วไปแก้อีกภาษาหนึ่งที่ plain text)

การทำเชิงอรรถในเอกสารด้วยโปรแกรม EndNote ต้องใช้คำสั่งในเมนูการอ้างอิง (Reference) ของ Microsoft word   ที่มี เมนู EndNote ด้วย ทำได้โดยการ insert เชิงอรรถด้วยคำสั่งแทรกเชิงอรรถในเมนูการอ้างอิง และใช้ insert citation จากเมนู EndNote

ถ้าดูจากหน้าจอที่ส่งมาให้ ไม่แน่ใจว่าติดตั้ง EndNote สำเร็จหรือยัง เพราะอาจติดตั้งสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่เห็น EndNote ด้วยเหตุผลใดๆ  หรืออาจยังติดตั้งไม่สำเร็จก็เป็นได้ อย่างนี้ต้องเข้าไปดูใน Add in  ในโปรแกรม Word  แต่การอ้างอิงที่คลิกให้ดูนั้น ไม่ได้มาจาก EndNote เป็นการอ้างอิงด้วยคำสั่งของ Word  

ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าอ้างอิงแบบวารสาร food chemistry การอ้างอิงจะใช้นามสกุล เช่น Link & Schlünder, 1996 แต่มีบางเอกสารอ้างอิง จะปรากฎชื่อแรกตามมา Sitthiphong Soradech, Nunthanid, Limmatvapirat, & Luangtana-anan, 20 12 หรือบางอัน S. Wu 1981 เป็นต้น

สาเหตุที่รูปแบบของชื่อผู้แต่งไม่ตรงกัน เนื่องจาก ผู้แต่งที่เป็นชาวยุโรป จะใช้นามสกุลขึ้นต้น  แต่ถ้าเป็นคนไทย จะใช้ชื่อขึ้นต้นค่ะ ในการลงรายการ ก็น่าจะลงตามรูปแบบการอ่านชื่อของประเทศนั้น ๆ  แต่ถ้าหากต้องการให้รูปแบบการแสดงชื่อผู้แต่งที่เป็นคนไทย เอานามสกุลขึ้นต้นเหมือนกับชาวยุโรป  ทำได้โดยการ…

1. แก้ไขรูปแบบ (output style) ให้แสดงผลได้ตามต้องการ  หรือที่สะดวกกว่า คือ

2. ทำการ edit reference นั้นด้วยการพิมพ์แก้ไข

                2.1  เปิด  Library ที่อาจารย์ต้องการ  

                2.2  double คลิก  reference ที่ต้องการแก้ไข  โปรแกรมจะเปิดหน้า worksheet ของ reference รายการนั้น

                2.3  ที่ Author  ที่เป็นคนไทย  จะเป็น  Sitthipong Soradech,  ให้อาจารย์เอา , ออก  (ผู้แต่งคนอื่นทีเป็นคนไทย ให้เอา ,  ออกให้หมด)  แล้วกด  Ctrl W คลิก yes  เพื่อ Save ข้อมูล

                 2.4 ลองกลับไปดูการแสดงผลที่ tab preview ใน library  เลือก output style เป็น food chemistry  ชื่อผู้แต่งที่เป็นคนไทย จะกลายเป็น Soradech, S.

สามารถ download ได้ โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานเครือข่าย SUNet ก่อน หากลงทะเบียนไม่สำเร็จให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์

Fulltext download (4)

เมื่อค้นพบ E-book ที่ต้องการอ่านในระบบ EBSCO ผู้ใช้ฯสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสั่ง Save Page ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ได้สูงสุดครั้งละ 100 หน้า

ตรวจสอบจาก Web OPAC โดยการพิมพ์ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง ถ้าหากปรากฏ คำว่า เอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกเปิด fulltext

หรือ ค้นผ่าน Thesis Online ก็จะสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเปิด fulltext ได้

ส่วนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาสามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

การ download fulltext จากฐานข้อมูลของสมุด จำเป็นต้องดำเนินการภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และจะได้ fulltext เฉพาะจากวารสารที่หอสมุดฯบอกรับ หรือเป็น open access

หากผู้ค้นค้นจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร จะสามารถ download บทความได้ เฉพาะจากวารสารที่ห้องสมุด หรือ สกอ.เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่ถ้าผู้ค้นค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเปิด fulltext ได้

Interlibrary loan Service (10)

ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีที่ใด เป็นห้องสมุดฯ ในเครือข่ายความร่วมมือหรือไม่ หากเป็นจะสอบถามท่านอีกครั้งว่าประสงค์ไปยืมด้วยตนเองโดยออกใบยืมระหว่างห้องสมุด หรือต้องการให้หอสมุดฯ ประสานงานให้แล้วจัดส่งมาทางไปรณีย์ (EMS 2 ขาคือ ส่งมา-ส่งกลับ เพื่อป้องกันการสูญหายและง่ายต่อการตรวจสอบฯ) ซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงค่าดำเนินการโดยรวมก่อนส่งคำขอฯ ซึ่งบางสถาบันจะมีค่าดำเนินการหยิบเล่ม ๆ ละ 100 บาท

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

โทร. 034-241513   Email :  sus.ref2011@gmail.com  Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

โดยหอสมุดฯ จะมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ให้ผู้ใช้บริการ ติดต่องานบริการสารสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด หรือโทร 0 3424 1513 /(ภายใน) 22726

ติดต่องานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ เพื่อใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด นักศึกษาสามารถขอยืมตัวเล่ม หรือขอถ่ายเอกสารได้โดยมีค่าถ่ายเอกสารสำหรับหนังสือของห้องสมุดในส่วนกลาง หน้าละ 2 บาท และสำหรับห้องสมุดในส่วนภูมิภาค หน้าละ .50 บาท

เบื้องต้น ตรวจสอบจาก  PULINET Catalog Sharing จากหน้าเว็บไซต์ของหอสมุดฯ แล้วจึงใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ติดต่อบรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ / โทรศัพท์ 034-241513  / email : sus.ref2011@gmail.com / Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

ทางหอสมุดฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเป็นบริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของ มศก.

เท่านั้น หากท่านมีสังกัดอยู่มหาวิทยาลัยใด รบกวนติดต่อบรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศของสถาบันที่สังกัด อาจมีความร่วมมือในเครือข่ายฯ  หากมีก็สามารถขอใช้บริการผ่านบรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศของสถาบันที่สังกัดได้

สอบถามสถานะการเป็นสมาชิก มศก. หากเป็น สมาชิก มศก. (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มศก. )สามารถส่งคำขอได้ทันที แต่หากเป็นศิษย์สถาบันอื่นๆ ในเครือข่ายความร่วมมือฯ รบกวนติดต่อใช้บริการผ่านบรรณารักษ์งานบริการยืมระหว่างห้องสมุดฯ ของสถาบันท่าน + หากเป็นบุคคลภายนอกทั่วไป หอสมุดฯ ขออภัยเนื่องจากยังไม่มีบริการถ่ายเอกสารหรือยืมหนังสือสำหรับบุคคลภายนอก

สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 1. กรณีต้องการให้หอสมุดฯ ดำเนินการยืมให้ สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ที่งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ หรือส่งคำขอ ในช่องทางสืบค้น  EDS Publication Sharing หรือ Pulinet Sharing หรือส่งอีเมล sus.ref2011@gmail.com
 2. กรณีต้องการไปติดต่อยืมด้วยตนเอง สามารถมาติดต่อบรรณารักษ์ งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ เพื่อกรอกเอกสารฯ + รับแบบฟอร์มฯ เพื่อนำไปติดต่อยืมด้วยตนเอง

สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ทั้งการขอถ่ายเอกสาร การขอยืมตัวเล่ม หรือการ download file ขอใช้บริการได้ที่โต๊ะบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ

ISBN (6)

การขอเลข ISBN กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ จะไม่ได้รับรายการ CIP ทันที ซึ่งจะได้ภายหลัง 1 วัน หลังจากได้รับเลข ISBN ไปแล้ว

ไม่สามารถใช้เลข ISBN เดิมได้ ขอให้อาจารย์ส่งรายละเอียดของหนังสือเล่มที่ 2 มาให้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำข้อมูลทางบรรณานุกรมใหม่ และดำเนินการขอเลข ISBN เลขใหม่จากหอสมุดแห่งชาติ

จากการสอบถามเหตุผลความจำเป็นกับทางหอสมุดแห่งชาติ ได้รับคำตอบว่า เนื่องจากเป็นหมายเลข isbn เป็นหมายเลขที่ running ทั่วโลก หากมีการขอฯ และได้รับการอนุมัติหมายเลขไปแล้ว จะต้องตีพิมพ์จริง ๆ มิฉะนั้น หากไม่มีการตีพิมพ์จริงตามที่ขอไป  (ไม่มีตัวเล่มจริง)  เลข isbn ที่ขอโดยการ running number จากทั่วโลกก็จะว่าง ทำให้หมายเลขนั้นเสียไป และที่สำคัญเป็นการขอจากประเทศไทย ส่งผลต่อชื่อเสียงของประเทศด้วยเช่นกัน

หากเอกสารถูกต้อง + เอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน คร่าว ๆ ประมาณ 2 วัน  คือ ใช้เวลาในการขอ cip ประมาณ  1 วัน ใช้เวลาในการขอ isbn ประมาณ 1 วัน รวม 2 วัน  แต่บางครั้งก็สามารถเสร็จภายใน 1 วัน

เมื่ออาจารย์จัดพิมพ์หนังสือเสร็จสิ้นแล้ว ต้องส่งมอบหนังสือชื่อที่ขอเลข ISBN ให้กับหอสมุดฯ จำนวน 6 เล่ม เพื่อส่งมอบให้หอสมุดแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ จำนวน 2 เล่ม  และจัดเก็บเพื่อให้บริการ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 1 เล่ม  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  1 เล่ม หอสมุดวังท่าพระ  1 เล่ม  และจัดเก็บเป็นผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร อีก 1 เล่ม

อนึ่ง อาจารย์ผู้จัดพิมพ์สามารถนำส่งเล่มตาม พระราชบัญญัติการพิมพ์ไปยังหอสมุดแห่งชาติด้วยตนเอง และกรุณาแจ้งหอสมุดฯ ทราบด้วย

ติดต่อผ่านขอหอสมุดฯ ได้หลากหลายช่องทาง คือ อีเมล : sus.ref2011@gmail.com หรือ โทรศัพท์ :             034-241513 หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ระยะเวลาในการขอหากเอกสารที่จัดส่งมาครบถ้วน รวมแล้วประมาณ 3 วัน (ไม่ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์) จะได้รับทันที

            นอกจากนี้   สามารถติดต่อขอโดยตรงกับหอสมุดแห่งชาติได้ที่   http://www.e-service.nlt.go.th   หรือโทร. 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ต่อ135, 36, 137,140 โทรสาร : 02280-9858  อีเมล์ : isbn@nlt.go.th  หรือ issn@nlt.go.th

iThesis (2)

สามารถทำได้โดยการ สร้างรูปแบบขึ้นใหม่ หรือ edit style จากรูปแบบที่ใช้อยู่ให้เป็นภาษาไทย ปรับปรุง เพิ่มเติมส่วนที่ต้องการแสดงผล แต่ถ้ารายการอ้างอิงมีเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อนำรูปแบบที่ สร้าง หรือ edit ใหม่ไปใช้ ก็จะกระทบถึงรูปแบบของภาษาอังกฤษด้วย ดังนั้นการแก้รูปแบบ ถ้าเป็นไปได้ ควรแก้ในไฟล์ที่เป็น text แต่ในกรณีของระบบ iThesis  จะทำให้เกิดปัญหาการส่งขึ้นระบบ cloud

ระบบ iThesis หรือ eThesis  คือระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เริ่มตั้งแต่การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การส่งผลงาน กระบวนการตรวจสอบการคัดลอก (plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ Turnitin ไปจนถึงการนำวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออกเผยแพร่ รวมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการคัดลอกต่อไปในอนาคต

Online database & Data search (22)

ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์มติชนของสำนักหอสมุดได้ โดยใช้ username : SU และ Password : su201204

ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ไม่มีเอกสาร
ฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงไปหาเอกสารฉบับเต็มให้ ประโยชน์ของฐานข้อมูล Scopus จะใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทั้งในส่วนของตัวนักวิจัย ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ว่าทำผลงานไว้เพียงใด หรือเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จะมีสถานะเป็นอย่างไร ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงทั้งในรุูปของข้อมูล กราฟ รูปภาพ ทำให้เข้าใจได้ง่าย ผู้ใช้สามารถนำไปอ้างได้ว่ามีสถานะผลงานการวิจัยอย่างไร  ในส่วนของการตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ต้องการทราบค่า Quartile หรือค่า Q สามารถใช้ได้ที่ SJR Scimago Journal & Country Rank  (https://www.scimagojr.com/)

หากผู้ใช้บริการมีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 22726 (ภายใน) หรือ 0-3424-1513

นักศึกษาสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์มติชนได้ โดยการเข้าใช้ที่  http://www.matichonelibrary.com/  แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้ username/password ที่หอสมุดฯมีให้ (กรุณาติดต่อโดยตรงที่งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ)

ภาษาไทย ค้นจากฐานข้อมูล TDC (http://newtdc.thailis.or.th/index.aspx), CUIR (https://cuir.car.chula.ac.th/) , SU Thesis Online (http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/) และ Dspace ของบัณฑิตวิทยาลัย (http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php) ส่วนภาษาอังกฤษค้นจาก ProQuest (https://search.proquest.com/pqdtglobal/index) (ฐานข้อมูล ProQuest ค้นได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย)

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้โดยใช้ ฐานข้อมูล SU Thesis Online (http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/) โดยสืบค้นได้จากสาขาวิชาที่ต้องการ หรือใช้คำค้นที่ต้องการ นอกจากนั้นฐานข้อมูลนี้ยังสามารถสืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ด้วย

การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล ProQuest ฐานข้อมูล ScienceDirect  เป็นต้น ผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนแล้วจึงเข้าเว็บไซต์ของหอสมุดฯ เข้าใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นยกเว้นฐานข้อมูล ProQuest ไม่สามารถเข้าใช้นอกมหาวิทยาลัยศิลปากรได้

ใช้ฐานข้อมูล ProQuest (https://search.proquest.com/pqdtglobal/index) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) ที่ตีพิมพ์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งมี บทความ (Articles) ที่มีการ Peer Review แล้วด้วย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ProQuest โดยไม่ต้องใช้ Username/Password แต่ต้องใช้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

ผู้ใช้บริการมีข้อซักถามในการใช้ฐานข้อมูล ติดต่อได้ทาง email: sus.ref2011@gmail.com หรือ โทร.0-3424-1513

เมื่อค้นพบ E-book ที่ต้องการอ่านในระบบ EBSCO ผู้ใช้ฯสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสั่ง Save Page ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ได้สูงสุดครั้งละ 100 หน้า

แนะนำให้สืบค้นก่อนจาก Thai Article Index แล้วจดรายละเอียดของบทความ หาเลขรหัสประจำวารสารและไปหยิบตัวเล่มที่งานบริการวารสาร

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการหาวรรณกรรมหรือ Review Literature เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สามารถใช้ได้หลายฐานข้อมูล เช่น ScienceDirect, Academic Search, Education Research Complete, ProQuest หรือสืบค้นผ่าน EDS One Search ก็จะสามารถหาได้จากฐานข้อมูลเกือบทุกฐานข้อมูลที่หอสมุดฯมีให้บริการ

ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตว่า ใช้เครือข่ายใด ต้องแน่ใจว่าใช้ SU WIFI (ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งในหอสมุดฯ สามารถใช้ Wifi ได้หลายเครือข่าย เช่น SU BB ซึ่งไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้)

 1. ฐานข้อมูล Thesis Online ของสำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร  (ปี 2548-2557) http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/index.asp
 2. ฐานข้อมูล คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร (ปี 2558-ปัจจุบัน) http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
 3. ฐานข้อมูล ThaiLIS  http://newtdc.thailis.or.th/index.aspx
 4. ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    https://cuir.car.chula.ac.th/

บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล 2ebook ของสำนักหอสมุดฯ ได้ เนื่องจากการสมัครสมาชิกต้องดำเนินการภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าใช้ได้

เมื่อค้นบทความที่ต้องการจาก Google Scholar แล้ว เลือก import into endnote

save fileแล้วคลิก  ^  แล้ว open จะ import เข้าสู่ Library ของ EndNote ที่เปิดไว้ทันที

หากพยายามค้นจาก แหล่ง Open Access ต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถหาได้ ให้ส่งรายละเอียดของ
Article ที่ต้องการมาที่งานบริการสารนิเทศ sus.ref2011@gmail.com  จะประสานงานใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดต่อไป

เบื้องต้นสามารถตรวจสอบจาก WebOPACของห้องสมุดก่อน ด้วยการนำเอาชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ไปสืบค้นจาก opac ของห้องสมุด  สำหรับในกรณีนี้ พบว่า มีหลายรายการที่ทำรายการอ้างอิงผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบ และบอกว่า หากต้องการใช้อ้างอิงต่อ ควรไปหาตัวเล่มและทำการอ้างอิงใหม่ ให้ถูกต้อง

สำคัญอยู่ที่คำค้นของเราว่า เลือกใช้คำค้นเหมาะกับเรื่องที่เราต้องการหรือเปล่า ถ้าภาษาไทย ก็ใช้  ThaiLIS  หรือ CUIR  ถ้าภาษาอังกฤษ ก็ค้นผ่าน One search ก็ได้ มันครอบคลุม หรือออกไปใช้ Google Scholar ถ้าเราเน้นที่เนื้อหางานก็ไม่น่าต้องระบุชื่อวารสาร หรือเว็บไซต์

1) ฐานข้อมูลคือ แหล่งจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งเป็น E-Article, E-book, E-Magazine เป็นต้น ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ค้นได้ง่าย โดยใช้ keyword การค้นคล้ายกับ Google ส่วนเนื้อหามีทุกสาขาวิชา ตามแต่ว่าฐานข้อมูลนั้นจะเน้นสาขาวิชาใด 
2) การใช้ฐานข้อมูล Science Direct ให้ค้นด้วยการใช้ Quick Search หรือจำกัดการสืบค้นด้วย Advanced Search โดยใช้ keyword ในเรื่องที่นักศึกษาต้องการจะทำ Project

ให้ค้นจาก OPAC โดยใช้หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ  การศึกษาและการสอน หากต้องการค้นดุษฎีนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ฐานข้อมูล ProQuest โดยสามารถใช้จากเครื่องบริการของหอสมุดฯ  โดยใช้ Advanced Search พิมพ์ English Language และ Teaching method แล้วจึง Search

1) กรณีใช้โน๊ตบุ๊คอยู่นอกมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบียนโน๊ตบุ๊คก่อน โดยให้หาค่า Mac Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนที่ศูนย์คอมฯ อธิบายไว้ และเปิดหน้าสำหรับลงทะเบียน ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในคู่มือของศูนย์คอมฯ ก่อนลงทะเบียนจะต้องสมัครสมาชิก SUNet ให้ได้ก่อนด้วย 
2) ติดตั้ง VPN โดยเปิดหน้าคู่มือการลง VPN การ download VPN ให้ทำตามขั้นตอนของศูนย์คอมฯ
3) เปิด website ของหอสมุดฯ ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ตามต้องการ

ส่วนการที่ไม่สามารถ download fulltext จากฐานข้อมูลได้นั้น มีสาเหตุอยู่ 3 ประการ คือ

1) ใช้ฐานข้อมูลอยู่ภายนอก SUNet ให้สังเกตว่า ถ้าเปิดฐานข้อมูลแล้ว ข้อความต้อนรับที่มักจะมีอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายของหน้าหลักของฐานข้อมูล ข้อความต้อนรับต้องเป็น Silpakorn University หากยังไม่ได้เข้าใช้ผ่าน SUNet ได้ จะมีข้อความต้อนรับเป็น Guest ซึ่งจะไม่สามารถเปิด fulltext ได้
2) เอกสารที่จะเปิดนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้บอกรับ
3) เอกสารที่จะเปิดนั้น เป็นเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในช่วงปีที่ฐานช้อมูลอนุญาตให้ใช้ fulltextได้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ผ่านในเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร  และต้องมี username / password ในการเข้าเครือข่าย ในกรณีที่นักศึกษาต้องการใช้ฐานข้อมูลฯ จากนอกเครือข่าย (เช่น ที่บ้าน ที่หอพัก) จะต้องทำตามขั้นตอนนี้ค่ะ (http://www.netserv.su.ac.th/manual/vpn/web_VPN.pdf) หากมีปัญหาอย่างไร รบกวนแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ศึกษาและแก้ปัญหาต่อไป

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยา และสาขาอื่นๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 

Open Access (1)

หากพยายามค้นจาก แหล่ง Open Access ต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถหาได้ ให้ส่งรายละเอียดของ Article ที่ต้องการมาที่งานบริการสารนิเทศ   email: sus.ref2011@gmail.com  จะประสานงานไปยังสถาบันอื่น ๆ ที่อาจตรวจสอบให้ได้

Others (26)

หอสมุดฯ มีนโยบายเพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า จึงอนุญาตให้ยืมใช้ได้เป็นรายชั่วโมงที่สอบเท่านั้น ไม่สามารถยืมข้ามวันได้ หากต้องการยืมข้ามวันโดยมีสอบในเช้าวันรุ่งขึ้นที่หอสมุดฯ ยังไม่เปิดทำการ จะมีการพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษและนักศึกษาจะต้องแสดงตารางการสอบต่อเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐาน

ขอให้ติดต่อ งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ในวัน เวลา ราชการ  จ-ศ 8.30-16.30 น.

หอสมุดฯ ยินดีรับบริจาคหนังสือทุกประเภท  โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ฯ /การอภินันทนาการต่อยังห้องสมุดอื่น ๆ

หอสมุดฯ ไม่มีบริการจอง/ยืมออนไลน์ หนังสือจากวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีความจำเป็นต้องการใช้หนังสือดังกล่าว อาจต้องติดต่อด้วยตนเองที่หอสมุดฯ วิทยาเขตนั้น ๆ

หอสมุดฯ ยินดีรับบริจาคหนังสือทุกประเภท  โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ฯ /การอภินันทนาการต่อยังห้องสมุดอื่น

ติดต่อยืมใช้ภายในหอสมุดฯ/ถ่ายเอกสาร ได้ที่ศูนย์ฯ ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่นฯ โดยการกรอกแบบฟอร์ม + แสดงบัตรประจำตัวประชาชน (งดยืมออกภายนอกห้องสมุด)

ทางหอสมุดฯ ยินดีรับบริจาค และหอสมุดฯ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการนำออกเผยแพร่ในหอสมุดฯ หรือการบริจาคต่อห้องสมุดอื่น ๆ

หากเป็นช่วงที่พี่ๆ ป.ตรี โท เอก ปิดภาคการศึกษา และไม่มีการใช้ห้องกลุ่ม จะอนุญาตให้ใช้ได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ห้องเกิดประโยชน์สุงสุดคือมีการใช้ที่คุ้มค่า  โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อมีพี่ๆ ป.ตรี โท เอก ต้องการใช้ฯ  นักเรียนต้องพร้อมสละห้องทันที

แนะนำให้นักศึกษาติดต่อและนำเสนอข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล จะสามารถให้ข้อมูลได้ถูกตรงและตรงประเด็น

แนะนำสมัครบริการ sms alert เพื่อรับทราบข่าวสารฯ เมื่อหนังสือเดินทางมาถึงจะมี sms แจ้งนักศึกษาทราบทันที

พจนานุกรม คือ เอกสารที่รวบรวมรายการของคำ เรียงลำดับตามพยัญชนะ สระ (หรืออื่น ๆ ตามภาษานั้น ๆ) ให้ความหมายชองคำ หรือคำจากภาษาอื่นที่มีความหมายเหมือนกัน พจนานุกรมบางเล่มยังบอกที่มาของคำ  วิธีการออกเสียง และวิธีการใช้ อาจมีตัวอย่างประโยคให้ด้วย

ประมวลคำศัพท์ มักเป็นการรวบรวมคำศัพท์ ที่อาจเป็นคำเดียวหรือ วลี  ในเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดเรียงในเล่มมีทั้งเรียงลำดับตัวอักษร หรือแบ่งหมวดหมู่ของเรื่องนั้น ๆ  รวมทั้งมีคำอธิบายความหมาย และการใช้คำหรือวลีนั้น ๆ

หนังสือรายปี เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรายปีรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ บุคคลสำคัญ และความก้าวหน้าด้านวิทยาการในปีที่ผ่านมา เช่น กินเนสส์บุ๊ก สยามจดหมายเหตุ เป็นต้น จัดเก็บอยู่ในห้องหนังสืออ้างอิง ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น (ยืมออกนอกห้องสมุดไม่ได้)

เป็น collection หนังสือวรรณกรรมฯ หากต้องการใช้/ยืม ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

ตามปกติพจนานุกรมจัดเป็นหนังสืออ้างอิงที่ไม่อนุญาตให้ขอยืมออกนอกห้องสมุด แต่หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็น เช่น นำไปใช้ในห้องสอบ สามารถติดต่อขอยืมได้เป็นกรณีพิเศษที่งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ

เป็นหนังสือเยาวชน หาได้จากชั้นหนังสือเยาวชน ที่ชั้น 3 และในห้องโลกของหนู

หนังสือรายปี เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรายปีรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ บุคคลสำคัญ และความก้าวหน้าด้านวิทยาการในปีที่ผ่านมา เป็นต้น เช่น กินเนสส์บุ๊ก สยามจดหมายเหตุ เป็นต้น จัดเก็บอยู่ในห้องหนังสืออ้างอิง ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น (ยืมออกนอกห้องสมุดไม่ได้

DVD สามารถยืมได้กลับไปดูที่บ้านได้ ดังรายละเอียดการhttp://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/students-borrow

บุคคลภายนอกไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากผู้เข้าใช้จะต้องมี username/password ที่ออกโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดฯ มีวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่มาก จัดเรียงอยู่ต่อจากชั้นวิทยานิพนธ์ภาษาไทย มีป้ายบอกที่ชั้นว่าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

ไม่ได้ย้ายมา สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากห้องสมุดวังท่าพระ โทรศัพท์    02-223-5219, 02-623-6115 ต่อ 11442-3

สามารถติดต่อเสนอซื้อเข้ามาได้ โดยหอสมุดฯ จะพิจารณาข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1.การเสนอซื้อหน้า web opac (www.opac.lib.su.ac.th)  โดยการใส่ login ของท่านแล้วสามารถเสนอซื้อผ่านแถบเมนู  suggest a purchase

2.การเสนอซื้อผ่าน www.snc.lib.su.ac.th  ซึ่งจะมีการแจ้งผลการเสนอซื้อในเว็บไซต์ด้วย

3.การเสนอซื้อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองเมื่อมาติดต่อใช้บริการอื่นๆ

ตรวจสอบโปรแกรมที่ต้องการจากหลักสูตรที่หอสมุดฯจัดให้

และสามารถติดต่อนัดหมายกับห้องสมุดตามช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

 1. โทรศัพท์เบอร์ตรง 034-255092 / 034-241513
  2. โทรศัพท์เบอร์ต่อ 034- 253-841-44 , 034-270-222-41
  2.1 ต่อ 22724 งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
  2.2 ต่อ 22726 งานบริการตอบคำถาม/บริการสารนิเทศ ชั้น 2 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
  2.3 ต่อ 22734 งานบริการโสตทัศนศึกษา ชั้น 4 อาคารหม่อมหลวงปิ่นฯ
 2. Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 3. Email : sus.ref2011@gmail.com

5. โทรสาร : 034-255092

เป็นชื่อห้องสมุด ของ  หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล อยู่ที่ห้องสมุดสาขาวังท่าพระ และไม่สามารถยืมออกจากห้องสมุดได้

นำพจนานุกรมเล่มที่ต้องการขอยืม มาติดต่อที่โต๊ะบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ โดยบรรณารักษ์จะเป็น
ผู้พิจารณาอนุญาตให้ยืมออกได้ตามความเหมาะสม

License คือ การอนุญาต หรือสิทธิ์ในการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราไปซื้อซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งมาแบบถูกกฎหมายจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง หมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์นั้นเต็มที่ตามสิทธิ์ที่เรามี  License นี้ยังเจาะจงได้อีกว่าอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะบุคคลหรือไม่ ถ้าเราไปซื้อมาใช้คนเดียวก็เป็นสิทธิ์ของเราคนเดียว แต่ถ้าเราซื้อในนามหน่วยงานเราก็สามารถกำหนดได้ว่าจะขอสิทธิ์การใช้จำนวนเท่าไหร่ เช่น บริษัทเรามีพนักงานสิบคน เราซื้อซอฟต์แวร์จำนวนสิบ license

Copyright หมายถึงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์นั้น หรือก็คือ ลิขสิทธิ์  license นั้นบอกว่าเราสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นั้นแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ เราจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไป แต่หากจะก๊อปปี้ไปให้เพื่อนใช้ทำไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของ เราไม่ได้เป็นคนคิดไม่ได้เป็นคนผลิตซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมา เราแค่ไปซื้อเขามาใช้เท่านั้น

เอกสารสาธารณะ (Public Document) คือ เอกสารที่เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานสาธารณะ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูล นโยบาย แนวทาง หรือข้อความรู้ต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา รายงานประจำปี หรือเอกสารที่แสดงค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นประจำตามวาระของหน่วยงาน

Quartile (1)

ให้ตรวจค่า Q ของวารสาร Social Network Analysis and Mining  จาก Scimago  กรุณาคลิกตาม  link  https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700177337&tip=sid&clean=0

References and Bibliograpies (2)

การอ้างอิง book กับ book section แตกต่างกัน โดยการอ้างอิงหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวเมื่ออ้างอิงก็จะอ้างอิงทั้งเล่ม ส่วน book section จะมีลักษณะการเขียนที่มีผู้รับผิดชอบเป็นตอน ๆ เนื้อหาอาจไม่ต่อเนื่องกัน ในการอ้างอิง มักจะอ้างเฉพาะบทหรือตอนที่นำข้อมูลมาใช้เท่านั้น  รูปแบบในการอ้างอิงจึงต่างกัน เช่นในระบบ APA 6th

รูปแบบการเขียนอ้างอิงของหนังสือทั่วไป (Book)

รูปแบบการเขียนอ้างอิงของบทความในหนังสือหรือบทหนึ่งในหนังสือ (Book Section)

หากผู้ใช้บริการกำลังทำงานวิจัยอยู่ในปีปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการรายงานการวิจัยบนระบบ iThesis ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดทำบรรณานุกรม ไม่ต้องอิงตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Speexx (4)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 และปี 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมี login and password ให้ และสามารถเข้าใช้โปรแกรมฯ แบบออนไลน์และต้องทดสอบให้ผ่านตามข้อกำหนดฯ ของมหาวิทยาลัยฯ   นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (คุณแสงระวี ชุนถนอม)

ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ หากสนใจเรียนโปรแกรม Speexx ฟรี  สามารถสมัครกับหอสมุดฯ ได้ ที่เคาน์เตอร์บริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ  ซึ่งของหอสมุดฯ จะเป็นการเรียนแบบออฟไลน์ ต้องมาเรียนภายในห้องคอมฯ ของหอสมุดฯ เท่านั้น  ไม่สามารถใช้แบบออนไลน์ได้ และที่สำคัญหอสมุดฯ จัดซื้อ license จำนวนค่อนข้างน้อย คือ ประมาณ 10 user  เท่านั้น

SPEEXX ที่นักศึกษาต้องการใช้เป็นของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ของห้องสมุด ห้องสมุดไม่สามารถกำหนดusername/password ให้ได้ ให้นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Silpakorn.eep@gmail.com

เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา คนทำงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถขอ username/password ได้ที่หอสมุดฯ

ติดต่อเคาน์เตอร์บริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ หรือ ส่งอีเมลมาที่ sus.ref2011@gmail.com หรือส่งคำถามมาที่แฟนเพจ “หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์” หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 034-241513

Thesis & research (15)

หากไม่พบไฟล์ข้อมูลฯ ท่านสามารถติดต่อขอใช้ตัวเล่มฉบับจริงได้ที่หอสมุดฯ โดยตรงก่อน  ซึ่งขณะนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยและหอสมุดฯ รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเร็วที่สุด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่

             1) ปีการศึกษา  2507 – 2557  จากฐานข้อมูล  Thesis Online  สำนักหอสมุดกลาง

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/index.asp หรือ www.opac.lib.su.ac.th

2) ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จากคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่

1) ปีการศึกษา  2507 – 2557  จากฐานข้อมูล  Thesis Online  สำนักหอสมุดกลาง  http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/index.asp
2) ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จากคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

จาก www.snc.lib.su.ac.th /www.opac.lib.su.ac.th เลือก subject แล้วใส่ข้อความ ดังนี้

                ตัวอย่าง : subject  : มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน — ดุษฎีนิพนธ์

ใช้ฐานข้อมูล ProQuest (https://search.proquest.com/pqdtglobal/index) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) ที่ตีพิมพ์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งมี บทความ (Articles) ที่มีการ Peer Review แล้วด้วย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ProQuest โดยไม่ต้องใช้ Username/Password แต่ต้องใช้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

ผู้ใช้บริการมีข้อซักถามในการใช้ฐานข้อมูล ติดต่อได้ทาง email: sus.ref2011@gmail.com หรือ โทร.0-3424-1513

หากผู้ใช้บริการต้องการใช้วิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ แนะนำให้ใช้วิทยานิพนธ์ที่เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล ProQuest  (https://search.proquest.com/pqdtglobal/index)  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่ทำในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สามารถ download fulltext ได้ แต่ไม่สามารถใช้งานนอกเครือข่าย หรือผ่านเว็บ VPN ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้

ตรวจสอบจาก Web OPAC โดยการพิมพ์ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง ถ้าหากปรากฏ คำว่า เอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกเปิด fulltext

หรือ ค้นผ่าน Thesis Online ก็จะสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเปิด fulltext ได้

ส่วนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาสามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

 1. ฐานข้อมูล Thesis Online ของสำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร  (ปี 2548-2557) http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/index.asp
 2. ฐานข้อมูล คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร (ปี 2558-ปัจจุบัน) http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
 3. ฐานข้อมูล ThaiLIS  http://newtdc.thailis.or.th/index.aspx
 4. ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    https://cuir.car.chula.ac.th/
แนะนำให้ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1.วิจัยภาษาไทยใช้ …

1.1 ฐานข้อมูล Thesis Online ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/

1.2 ฐานข้อมูล CUIR ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     http://cuir.car.chula.ac.th/

1.3 ฐานข้อมูล ThaiLIS   http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php

2. วิจัยภาษาต่างประเทศ ใช้ฐานข้อมูล ProQuest – http://search.proquest.com/pqdtglobal/

ใช้ฐานข้อมูล ProQuest ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ของต่างประเทศ โดยการเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดฯ และใช้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  http://search.proquest.com/pqdtglobal/index

คำว่า โครงงาน ที่ใช้ในที่นี้เป็นคำกว้างๆ มหาวิทยาลัยและสถาบันแต่ละแห่งอาจเรียกต่างกันไป เช่น Project, Indepejndent Study การค้นคว้าอิสระ ฯลฯ ปกติหมายถึงงานค้นคว้าซึ่งไม่เน้นที่การค้นคว้าสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ แต่เป็นการประยุกต์ความรู้ในด้านต่างๆ จำนวนหน่วยกิตของโครงงานอาจจะอยู่ระหว่าง 3-9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ (Thesis) สำหรับระดับปริญญาโทหมายถึงงานค้นคว้าวิจัยซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 เดือนขึ้นไป และอาจมีหน่วยกิต ตั้งแต่ 12 หน่วยกิตขึ้นไป โดยปกติเน้นที่การค้นคว้าวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน หรือเป็นงานประยุกต์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน รวมทั้งการนำความรู้มาเรียบเรียงจัดหมวดหมู่อธิบายในลักษณะใหม่ที่ให้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) สำหรับระดับปริญญาเอก หมายถึงงานวิจัยซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยปกติเน้นที่การวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่ในระดับแนวหน้า

เครดิต : ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ , ราชบัณฑิต

เมื่อเลือก template เป็น Thesis แล้ว บันทึกข้อมูลผู้เขียนในช่อง Author  ชื่อวิทยานิพนธ์ในช่อง Title ชื่อมหาวิทยาลัยในช่อง university และบันทึกข้อมูลระดับของวิทยานิพนธ์ เช่น วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่อง degree

ใช้ฐานข้อมูล Thesis Online ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

1) หากต้องการขอยืมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยอื่นนั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ส่วนมากห้องสมุดจะไม่ให้ยืมออก และไม่สามารถทำยืมระหว่างห้องสมุดได้ ทำได้เพียงการขอถ่ายเอกสาร และบางมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ถ่ายเอกสารวิทยานิพนธ์ และหนังสือให้ทั้งเล่ม จะต้องระบุหมายเลขหน้าหรือบทให้
2) นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าวิทยานิพนธ์เล่มที่ต้องการมีอยู่ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใด โดยสืบค้นข้อมูลจาก ฐานข้อมูล Union Catalogs

ค้นจาก WebOPAC ด้วยคำค้นจาก Keywordว่า กึ่งกรุป หรือค้นจากหัวเรื่อง (Subject) โดยใช้คำว่า  เซมิกรุป หรือ semigroup

Thesis online & Dspace (1)

วิทยานิพนธ์ของ มศก. ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ทำรายการและนำไฟล์ขึ้น หากยังไม่พบไฟล์ แสดงว่าบัณฑิตยังไม่ได้ทำไฟล์ขึ้นฐานข้อมูล ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง

Turnitin (2)

ขอให้อาจารย์ส่งเข้าไปในโปรแกรม Turnitin อีกครั้ง และไปหา paper id ของเอกสารที่ซ้ำ ส่งมาให้หอสมุดฯ หอสมุดฯจะดำเนินการส่งไปให้ Turnitin ลบ paper ออกให้ อย่างไรก็ตามขอให้อาจารย์ตรวจสอบโปรแกรม Turnitin ที่อาจารย์ใช้ด้วยว่ามีการตั้งค่าของโปรแกรมไว้ให้จัดเก็บ paper หรือไม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 034-241513

Turnitin เป็นเครื่องมือประเภท Anti plagiarism software สำหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรบอกรับ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 034-241-513 (เบอร์ตรง), 034-253-841-44 , 034-270-222-41  ต่อ 22726  หรือ หรือทางอีเมล sus.ref2011@gmail.com  หรือ ทางแฟนเพจ “หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์”

ดรรชนีวารสาร (2)

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 1. สืบค้นผ่านฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร http://www.opac.lib.su.ac.th:81/   โดยระบุเรื่องที่ต้องการในช่องการสืบค้น แล้วจึงเลือกรายการดรรชนีจากมติชนสุดสัปดาห์ หยิบตัวเล่มที่ต้องการที่ชั้นวารสารเย็บเล่ม
 2. สืบค้นผ่านข้อมูลผ่านฐานข้อมูลมติชนออนไลน์  http://www.matichonelibrary.com/  ระบุเรื่องที่ต้องการ และหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ แล้วสืบค้น  (ขอรหัสผ่านเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดฯ หรืองานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 3 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล)

ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายชื่อและรหัสวารสารได้ที่ หน้าจอ WEBOpac ชั้น 1-4 ของอาคารหอสมุดฯ และที่เครื่องบริการคอมพิวเตอร์ของงานบริการวารสาร ชั้น 3 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รหัส ว6ภ62 / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รหัส ว6ม3759 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์

Load More