Archives

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

21/02/2013
Posted by sakdipan

สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินตามพันธกิจของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธานของสำนักหอสมุดกลาง โดย ครอบคลุมภารกิจการดำเนินงานในทุกด้านของสำนักหอสมุดกลาง

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556 – 2560 ของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดขึ้นภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ

การวางแผนกลยุทธ์ : เครื่องมือนำทางองค์การแบบการมีส่วนร่วม : ตอนที่ 1/จบ

องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการปรับปรุงแก้ไขดังนั้นองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมโดยนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ไว้ดังนี้

เดวิด เฟรด อาร์ (David Fred R., 1997 : 11) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์(Keys to formulating strategies) ประกอบด้วย ภารกิจของธุรกิจ (Business mission) ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ(Mission) เป้าหมาย (Goal)

การวางแผนกลยุทธ์ : เครื่องมือนำทางองค์การแบบการมีส่วนร่วม : ตอนที่ 1/2

ความหมายของกลยุทธ์

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอื่นๆ (2548 : 16-18) กล่าวว่าคำว่า “strategy” มาจาก “Strategos” ในภาษากรีก  ที่เกิดจากคำว่า  “Stratos”  ซึ่งหมายถึง “Army” หรือกองทัพ  ผสมกับคำว่า “Agein” ซึ่งหมายถึง “Lead” หรือ “นำหน้า” จึงทำให้นักวิชาการทางด้านการบริหารตีความหมายว่า “Leading the total organization ” หรือการนำทางให้องค์กรโดยรวม ซึ่งมีนัยทั้งเชิงจุดมุ่งหมายและวิธีการว่า ต้องการอะไร ให้สำเร็จ และทำอย่างไร

การวางแผนกลยุทธ์ : เครื่องมือนำทางองค์การแบบการมีส่วนร่วม : ตอนที่ 1/1

สืบเนื่องจากได้อ่านบทความ แผนกลยุทธ์ขององค์กร ในบล๊อกของคุณ  สุกัญญาและเห็นด้วยว่า น่าเสียดายที่ไม่ได้จัดสัมมนา เรื่องแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนั้นจึงต้องขอบคุณคุณสุกัญญาที่ได้เขียนบทความนี้ขึ้นมา

โดยส่วนตัวสนใจเรื่องของแผนยุทธศาสตร์และได้ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การเลยขอนำข้อมูลในงานตัวเองมาเรียบเรียงใหม่เป็นการเรียบเรียงเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์โดยประกอบด้วย บทนำเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์,กระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์และรูปแบบของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนกับทุกท่านและเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการทำแผนกลยุทธ์หรือ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การต่อไป

แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากในองค์การเป็นเสมือนการกำหนดเส้นทางเดินขององค์การในอนาคตและที่สำคัญมากคือ เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์การนั้นๆช่วยกันกำหนดขึ้นมาร่วมกัน ทำให้ทุกคนรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรที่จะไปถึงจุดนั้น ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนในรูปแบบเดิมที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการกำหนดอนาคตขององค์การ

ในบทความนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการวางแผน ความหมายของกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์ดังนี้

การวางแผนเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของการบริหารนักวิชาการทางการบริหารหลายคนได้ให้ความหมายคำว่า การวางแผน ไว้ต่างๆ กันดังนี้

Authors