Category Archives: ระเบียบราชการ

e-Tax Invoice

17/08/2018
Posted by worra

          จากการเข้าอบรมในเรื่องของระเบียบการเงินเมื่อไม่นานมานี้  หัวหน้าหอสมุดฯ ได้พูดถึงเรื่องใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มว่าหอสมุดฯจะได้รับในจากการซื้อ/จ้าง การดำเนินการต่างๆ  และให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อนำมาใช้ในงานได้   จึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษา

          ในปัจจุบันเป็นธุรกิจ ยุค e-Business บริษัท/ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้เริ่มมีเปลี่ยนแปลงการออกเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  ในรูปแบบ e-Tax Invoice  เนื่องจากมีความสะดวก  สามารถจัดส่งเอกสารให้คู่ค้าด้วยการส่งเอกสารแบบไฟล์ (Soft File) ทาง Email  ช่วยลดขั้นตอนการทำการและยังช่วยประหยัดทรัพยากรได้อีกด้วย

ข้าราชการสตรีกับการลาบวช

บ้านเมืองมีกฏหมายฉันใด การปฏิบัติในองค์กรย่อมต้องมีกฏระเบียบเช่นกัน
ด้วยหลักและเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้หมู่เหล่าอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุข
ขณะที่กฏหมายบ้านเมืองมีข้อยกเว้น ระเบียบขององค์กรก็มีช่อง “ดุลพินิจ” เช่นกัน

ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการอยู่ในองค์กรล่วงเข้าปีที่ ๓๐ ในพุทธศักราช ๒๕๖๐
และนับเป็นโชควาสนาที่เริ่มต้นชีวิตการทำงานในองค์กรที่มีธรรมเนียมปฏิบัติ
และบุคลากรโดยรวมมีความซื่อสัตย์ต่อราชการ เฉพาะอย่างยิ่ง
“การใช้เวลาราชการ” ซึ่งหน่วยงานข้าพเจ้ามีธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น
ต่อวิถีชีวิตของปุถุชนหากเกิด “ภาวะจำเป็นในเวลา” ด้วยการ “ทำงานชดเชยเวลา”
และในการทำงานที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าคงปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้เสมอมา
หากมีเหตุจำเป็นใช้เวลา ซึ่งย่อมต้องอยู่ในดุลพินิจทั้งผู้ใช้และผู้กำกับดูแลการใช้เช่นกัน

ชีวิตวัยทำงานที่ผ่านมานั้นมีวิกฤตทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวนับว่ามากครั้งอยู่
ซึ่งในแต่ละครั้งข้าพเจ้าจำต้องแก้ปัญหาและหาทางออกให้ตนเองตามเหตุและปัจจัย
ตลอดจนสถานภาพที่ดำรง ณ ขณะเวลานั้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “การลา”

ในการปฏิบัติงานนั้น สิ่งที่ควบคู่กับการมาทำงานคือ “การลา” ซึ่งหมายถึง ไม่ได้มาปฏิบัติงานนั่นเอง

ถ้าพูดถึงการลานั้น ส่วนใหญ่จะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการลาอยู่ 3 จำพวก คือ
1.  บุคคลที่ชอบลาในช่วงก่อนหรือหลังวันหยุดราชการประจำปี เพื่อให้มีวันที่ไม่ต้องมาปฏิบัติงานต่อเนื่องกันหลายวัน
2.  บุคคที่ชอบลาในช่วงก่อนหรือหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันเล่น ๆ ว่า “โรควันจันทร์”
3.  บุคคลที่ลาเฉพาะในวันที่จำเป็นต้องลาเท่านั้น ไม่เจาะจงว่าจะเป็นช่วงต่อเนื่องกับวันหยุดราชการอื่น ๆ

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

20/02/2013
Posted by sukanya

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มักจะจัดการอบรม ประชุม สัมมนาอยู่เสมอ ซึ่งก็มีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการให้บุคลากรได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพิ่มพูนความรู้ หรือกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ

ในการจัดการอบรม ประชุม สัมมนานั้น ผู้จัดมักจะตั้งงบประมาณในการดำเนินการโดยมีค่าอาหารซึ่งจัดเลี้ยงผู้เข้าอบรมอยู่แล้ว ดังนั้นหากมื้อใดที่ผู้จัด จัดอาหารให้แก่ผู้เข้าอบรม ให้ผู้เข้าอบรมหักค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในมื้อนั้นออก ยกเว้นอาหารเช้าซึ่งผู้จัดไม่ได้จัดให้ แต่โรงแรมซึ่งผู้เข้าอบรมเข้าพักได้จัดอาหารเช้าไว้ให้กับแขกที่เข้ามาพักเหมือนกันทุกคน หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว.392 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ อนุญาตให้เบิกค่าเบี้ยเลียงในมื้อเช้าประเภทนี้ได้

เอกสารที่สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้

10/06/2012
Posted by sukanya

ในการปฏิบัติงานราชการ บางครั้งจะพบว่า เมื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปแล้วไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินเพื่อมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินกับทางราชการได้ด้วยเหตุผลจิปาถะ เช่น ผู้ขายหรือผู้รับเงินเป็นร้านค้าย่อยหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินเป็นของตัวเอง  จ่ายเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าโดยสารรถหรือเรือ  ร้านค้ามีใบรับเงินที่เป็นสลิปโดยไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปให้ได้ เป็นต้น

แต่เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 39 ระบุว่า “การจ่ายเงินของส่วนราขการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่าย หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย”

"อากรแสตมป์" ในการจ้างทำของ

12/12/2011
Posted by sukanya

เคยสังสัยไหมว่า เวลาดำเนินการจ้างทำของหรือการจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ ทำไมต้องปิด “อากรแสตมป์” และต้องปิดเท่าไหร่

ความหมายของ “การจ้าง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้หมายรวมถึง การจ้างทำของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึง การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“การจ้างทำของ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587  ระบุว่า คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น เช่น สัญญาจ้างเหมาขุดดิน สัญญาจ้างเหมากำจัดปลวก สัญญาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สัญญาจ้างเหมาทาสีอาคาร เป็นต้น

ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ

25/08/2011
Posted by sukanya

ในหนังสือราชการบางฉบับจะมีชั้นความเร็ว หรือชั้นความลับปรากฎอยู่ ทราบหรือไม่ค่ะว่าหมายถึงอะไร

ชั้นความเร็วในหนังสือราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28 กำหนดว่า หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้

Previous Posts

Authors