Category Archives: ระเบียบราชการ

e-Tax Invoice

17/08/2018
Posted by worra

          จากการเข้าอบรมในเรื่องของระเบียบการเงินเมื่อไม่นานมานี้  หัวหน้าหอสมุดฯ ได้พูดถึงเรื่องใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มว่าหอสมุดฯจะได้รับในจากการซื้อ/จ้าง การดำเนินการต่างๆ  และให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อนำมาใช้ในงานได้   จึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษา

          ในปัจจุบันเป็นธุรกิจ ยุค e-Business บริษัท/ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้เริ่มมีเปลี่ยนแปลงการออกเอกสารทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  ในรูปแบบ e-Tax Invoice  เนื่องจากมีความสะดวก  สามารถจัดส่งเอกสารให้คู่ค้าด้วยการส่งเอกสารแบบไฟล์ (Soft File) ทาง Email  ช่วยลดขั้นตอนการทำการและยังช่วยประหยัดทรัพยากรได้อีกด้วย

ข้าราชการสตรีกับการลาบวช

บ้านเมืองมีกฏหมายฉันใด การปฏิบัติในองค์กรย่อมต้องมีกฏระเบียบเช่นกัน
ด้วยหลักและเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้หมู่เหล่าอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุข
ขณะที่กฏหมายบ้านเมืองมีข้อยกเว้น ระเบียบขององค์กรก็มีช่อง “ดุลพินิจ” เช่นกัน

ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการอยู่ในองค์กรล่วงเข้าปีที่ ๓๐ ในพุทธศักราช ๒๕๖๐
และนับเป็นโชควาสนาที่เริ่มต้นชีวิตการทำงานในองค์กรที่มีธรรมเนียมปฏิบัติ
และบุคลากรโดยรวมมีความซื่อสัตย์ต่อราชการ เฉพาะอย่างยิ่ง
“การใช้เวลาราชการ” ซึ่งหน่วยงานข้าพเจ้ามีธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น
ต่อวิถีชีวิตของปุถุชนหากเกิด “ภาวะจำเป็นในเวลา” ด้วยการ “ทำงานชดเชยเวลา”
และในการทำงานที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าคงปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้เสมอมา
หากมีเหตุจำเป็นใช้เวลา ซึ่งย่อมต้องอยู่ในดุลพินิจทั้งผู้ใช้และผู้กำกับดูแลการใช้เช่นกัน

ชีวิตวัยทำงานที่ผ่านมานั้นมีวิกฤตทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวนับว่ามากครั้งอยู่
ซึ่งในแต่ละครั้งข้าพเจ้าจำต้องแก้ปัญหาและหาทางออกให้ตนเองตามเหตุและปัจจัย
ตลอดจนสถานภาพที่ดำรง ณ ขณะเวลานั้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “การลา”

ในการปฏิบัติงานนั้น สิ่งที่ควบคู่กับการมาทำงานคือ “การลา” ซึ่งหมายถึง ไม่ได้มาปฏิบัติงานนั่นเอง

ถ้าพูดถึงการลานั้น ส่วนใหญ่จะมีบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการลาอยู่ 3 จำพวก คือ
1.  บุคคลที่ชอบลาในช่วงก่อนหรือหลังวันหยุดราชการประจำปี เพื่อให้มีวันที่ไม่ต้องมาปฏิบัติงานต่อเนื่องกันหลายวัน
2.  บุคคที่ชอบลาในช่วงก่อนหรือหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันเล่น ๆ ว่า “โรควันจันทร์”
3.  บุคคลที่ลาเฉพาะในวันที่จำเป็นต้องลาเท่านั้น ไม่เจาะจงว่าจะเป็นช่วงต่อเนื่องกับวันหยุดราชการอื่น ๆ

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

20/02/2013
Posted by sukanya

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มักจะจัดการอบรม ประชุม สัมมนาอยู่เสมอ ซึ่งก็มีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการให้บุคลากรได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพิ่มพูนความรู้ หรือกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ

ในการจัดการอบรม ประชุม สัมมนานั้น ผู้จัดมักจะตั้งงบประมาณในการดำเนินการโดยมีค่าอาหารซึ่งจัดเลี้ยงผู้เข้าอบรมอยู่แล้ว ดังนั้นหากมื้อใดที่ผู้จัด จัดอาหารให้แก่ผู้เข้าอบรม ให้ผู้เข้าอบรมหักค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในมื้อนั้นออก ยกเว้นอาหารเช้าซึ่งผู้จัดไม่ได้จัดให้ แต่โรงแรมซึ่งผู้เข้าอบรมเข้าพักได้จัดอาหารเช้าไว้ให้กับแขกที่เข้ามาพักเหมือนกันทุกคน หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว.392 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ อนุญาตให้เบิกค่าเบี้ยเลียงในมื้อเช้าประเภทนี้ได้

เอกสารที่สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้

10/06/2012
Posted by sukanya

ในการปฏิบัติงานราชการ บางครั้งจะพบว่า เมื่อจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปแล้วไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินเพื่อมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินกับทางราชการได้ด้วยเหตุผลจิปาถะ เช่น ผู้ขายหรือผู้รับเงินเป็นร้านค้าย่อยหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินเป็นของตัวเอง  จ่ายเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าโดยสารรถหรือเรือ  ร้านค้ามีใบรับเงินที่เป็นสลิปโดยไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปให้ได้ เป็นต้น

แต่เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 39 ระบุว่า “การจ่ายเงินของส่วนราขการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่าย หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย”

"อากรแสตมป์" ในการจ้างทำของ

12/12/2011
Posted by sukanya

เคยสังสัยไหมว่า เวลาดำเนินการจ้างทำของหรือการจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ ทำไมต้องปิด “อากรแสตมป์” และต้องปิดเท่าไหร่

ความหมายของ “การจ้าง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้หมายรวมถึง การจ้างทำของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึง การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“การจ้างทำของ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587  ระบุว่า คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น เช่น สัญญาจ้างเหมาขุดดิน สัญญาจ้างเหมากำจัดปลวก สัญญาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สัญญาจ้างเหมาทาสีอาคาร เป็นต้น

ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ

25/08/2011
Posted by sukanya

ในหนังสือราชการบางฉบับจะมีชั้นความเร็ว หรือชั้นความลับปรากฎอยู่ ทราบหรือไม่ค่ะว่าหมายถึงอะไร

ชั้นความเร็วในหนังสือราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28 กำหนดว่า หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 17

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors