นิตยสาร ซีเคร็ต และนิตยสาร Starpics  ปิดตัวลง

20/10/2018
Posted by kasorn

นปี 2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ตุลาคม มีวารสารที่หอสมุดฯ บอกรับ ได้ปิดตัวลง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. นิตยสาร ซีเคร็ต (Secret) และ 2. นิตยสาร Starpics (สตาร์พิคส์)

ฉบับสุดท้าย ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 เดือนมิถุนายน 2561

1. นิตยสาร ซีเคร็ต (Secret) เป็นนิตยสารบันเทิงภาษาไทย ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด  (มหาชน)  เป็นนิตยสารประเภทธรรมะ ให้คติธรรมและข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิต ประเภทรายปักษ์ กำหนดออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน  เลข ISSN 1906-232x เริ่มผลิต ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 ปี่ที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2551  ได้ปิดตัวลง ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 เดือนมิถุนายน 2561 รวมเป็นเวลา 10 ปี  หอสมุดฯ ให้บริการเฉพาะฉบับปีปัจจุบันและย้อนหลัง 1 ปี  ที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  (รหัสวารสาร ซ637) สามารถตรวจสอบตัวเล่มได้ที่    http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/t+Secret+/tsecret/1%2C169%2C187%2CB/frameset&FF=tsecret&2%2C%2C6

ฉบับสุดท้าย
ฉบับที่ 888
เดือนเมษายน 2561
ทีมาภาพ :
Starpics Magazine

2. นิตยสาร Starpics (สตาร์พิคส์) เป็นนิตยสารบันเทิงภาษาไทย ของบริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด เป็นนิตยสารที่นำเสนอข่าววงการภาพยนตร์และบทวิจารณ์หนังต่างประเทศ เป็นนิตยสารหนังฝรั่งเล่มแรกของประเทศไทย กำนดออกรายเดือน  เลข ISSN 1513-3028 ผลิตฉบับแรก เดือนตุลาคม พ.ศ.2508  ได้ปิดตัวลง ฉบับสุดท้ายคือฉบับที่  888 เดือนเมษายน 2561 เป็นเวลายาวนานกว่า 52 ปี  หอสมุดฯ ให้บริการฉบับเย็บเล่มที่ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  (รหัสวารสาร ส234)   สามารถตรวจสอบตัวเล่มได้ที่ 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search/?searchtype=t&SORT=D&searcharg=Starpics

 

 

Leave a Reply

Authors