การอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ปีที่ผลิต และไม่มีเลขหน้า

19/11/2018
Posted by patcharee

               การค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานของนักศึกษาส่วนมากนักศึกษามักจะค้นจาก Google ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปหรือข้อมูล นอกจากจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้แล้วยังจะต้องไม่ลืมการอ้างอิงด้วย ในระดับของการทำรายงาน ส่วนมากผู้ใช้มักจะเขียนการอ้างอิงด้วยมือ ไม่ใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และมักจะมีปัญหาว่า ข้อมูลที่นำมาจากเว็บไซต์นั้นจะเขียนอ้างอิงอย่างไร มีชื่อผู้แต่ง มีชื่อเรื่อง ก็ยังพอเดา ๆ ไปได้ว่า ทำให้คล้ายหนังสือมากที่สุด แต่ถ้าข้อมูลนั้นอยู่ในเว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง ไม่มีชื่อเรื่อง ไม่มีเลขหน้าเลย จะทำอย่างไร และเนื่องจากข้อมูลจากเว็บไซต์มักไม่มีวันปีที่ผลิตข้อมูล แม้กระทั่งไม่มีชื่อผู้เขียน จะเขียนอย่างไร

  1. ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ ให้ใช้ชื่อเรื่องแทน
  2. ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวหรือกว้างเกินไป ให้ใช้ชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องสั้น ๆ  อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด (Quotation marks)
  3. ไม่มีปีที่เขียนบทความให้ใช้ มปป. หรือ d. แทนปีที่ผลิตข้อมูล
  4. ไม่มีหมายเลขหน้าให้ใช้เลขลำดับย่อหน้าแทนหมายเลขหน้า โดยการนับย่อหน้าจากตอนต้นของข้อมูล

ตัวอย่างรูปแบบที่เขียน ตามรูปแบบของ APA 6th

1.เว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบ

2.เว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อผู้เขียน

3.เว็บไซต์ที่ไม่มีปีที่เขียน

 

         ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ :  goo.gl/ivz5Bv   และ  https://www.apastyle.org/learn/faqs/cite-website-material

 

Leave a Reply

Authors