Tag Archives: การบริการ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 2 มีบริการอะไรบ้าง

25/02/2018
Posted by banjong

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีทั้งหมด 4 ชั้น ข้าพเจ้าได้แนะนำและนำชมไปแล้ว จำนวน 3ชั้น คือ ชั้น1,ชั้น3และชั้น4 

สำหรับชั้น 2นี้ เป็นชั้นที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยของคุณภาพตัวเล่มหนังสือร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดชั้นประจำ ก็ขอแนะนำการบริการต่างๆ ของชั้น2 ว่ามีหนังสือ สถานที่ และอุปกรณ์อะไรกันบ้าง

1. บริการหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

2. บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริการหนังสือของ ศ.ดร.เจตนา  นาควัชระ (อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์)

แนะนำและนำชมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 4

24/02/2018
Posted by banjong

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 4 มีอะไรบ้างที่จัดให้บริการ มีหนังสือและสถานที่ กว้างขวางให้บริการ มีทั้งโต๊ะ-เก้าอี้ ที่นั่งอ่านรวม  ที่นั่งอ่านเดี่ยว และบรรยากาศที่เย็นสบาย มาดูกันว่ามีบริการอะไรที่ชั้นนี้

1. บริการหนังสือทั่วไป สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2. บริการหนังสือภาษาเกาหลี มีสัญญลักษณ์สติกเกอร์ สีน้ำเงิน ติดเหนือเลขเรียก ที่สันหนังสือ

3. บริการหนังสือภาษาจีน มีสัญญลักษณ์สติกเกอร์ สีเขียว ติดเหนือเลขเรียก ที่สันหนังสือ

จะยืมหนังสืออ้างอิง ต้องทำอย่างไร ?

28/08/2016
Posted by naiyana

ขณะที่ ดิฉันต้องปฎิบัติหน้าที่ให้บริการยืม-คืน อยู่บริเวณ Front desk มักจะได้รับคำถาม ในช่วงเวลาใกล้สอบ หรือช่วงการสอบประจำภาค ว่าหนังสืออ้างอิง ยืมได้หรือไม่คะ  ยืมได้หรือไม่ครับ  หนังสืออ้างอิงอยู่ชั้นไหน หรือบางครั้งนักศึกษาก็นำตัวเล่มหนังสืออ้างอิง พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษามาติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนเลย  จึงต้องแนะนำว่า หนังสืออ้างอิง “เป็นหนังสือที่ใช้เฉพาะในห้องสมุดฯเท่านั้น” เพราะหนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่มีคุณค่า  ทั้งรูปเล่ม  รูปภาพ และเนื้อหา

โบนัสสำหรับนักอ่าน

โบนัสสำหรับนักอ่าน  เป็นความคิดริเริ่มของหัวหน้าหอสมุด ฯ ( คุณสมปอง มิสสิตะ) ที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านเป็นหลัก  จึงเกิดกิจกรรมนี้ ตามมาซึ่งจากเดิมที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการยืมไม่อั้น

เปิดเทอมวันแรก รู้สึก HAPPY

19/01/2016
Posted by boonta

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เป็นวันเปิดเทอมวันแรก หลังจากที่ปิดบริการล่วงเวลามา 1 เดือน ทุกคนที่มีหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องเตรียมตัวมาดูตารางเวรล่วงเวลา ในเทอมนี้ ว่าตนเองจะต้องมีเวรในวันไหนบ้าง  มีการแลกเปลี่ยนเวรกัน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน ก็ต้องเปลี่ยนกันให้เรียบร้อย และทุกคนก็ต่างมาดูหน้าที่ของตนเอง ในเทอมนี้กระชั้นชิดไปนิด ที่ตารางเวรออกมาก่อนวันเปิดบริการล่วงเวลา 1 วัน เนื่องจากผู้จัดเวร มีภารกิจในงานราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเวลาจัดตารางเวรเพียง 1- 2 วันเท่านั้น หลังจากที่ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559  สำนักหอสมุดกลางฯ และหอสมุดฯ ปิดบริการ 1 วัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมฟังการบรรยายในเรื่องของลิขสิทธิ์  ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดขึ้น  ณ ชั้น 7 ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เตรียมความพร้อม : เปิคภาคเรียน

11/08/2015
Posted by naiyana

ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกเทอม  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จะต้องมีการเตรียมความพร้อม ในทุกทุกด้าน เช่น ความพร้อมของอาคารสถานที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารหอสมุด ฯ   และบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายบริการ จะต้องเตรียมให้พร้อม 100 % ทำงานอย่างกับมืออาชีพ
ในงานบริการ  การเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษานี้ หอสมุดฯ แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มต้อนรับ/แนะนำ     2. กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์/ประชาสัมพันธ์     3. กลุ่มภูมิทัศน์ภายใน     4. กลุ่มภูมิทัศน์ภายนอก

การจัดบริการห้องสมุดสำหรับคนชายขอบ

23/02/2015
Posted by tanawan

” คนชายขอบ” (Marginal People) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สังคมไม่สนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขว้างแปลกแยกจากสังคมกระแสหลัก เช่น ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย ผู้หญิงขายบริการ คนยากจน คนเร่ร่อน คนขอทาน คนพิการ คนอ้วน กลุ่มคนติดเชื้อ HIV กุล่มรักเพศเดียวกัน เป็นต้น นอกจากนี้ คนชายขอบยังรวมถึงผู้ที่ถูกปฏิเสธโดยสังคมส่วนใหญ่ เช่น ในห้องเรียน ถ้าบังเอิญเราเรียนไม่เก่ง แต่เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นคนเรียนเก่งแทบทั้งหมด เราก็อาจจะกลายเป็นคนชายขอบได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่แค่คนที่อยู่ชายขอบแบบที่อยู่ตามชายแดนระหว่างประเทศ เท่านั้น แต่หมายถึงคนที่ถูกคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นคนส่วนน้อยในสังคม อันเป็นที่ว่างทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน

Previous Posts

Authors