Tag Archives: การบริการ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 2 มีบริการอะไรบ้าง

25/02/2018
Posted by banjong

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีทั้งหมด 4 ชั้น ข้าพเจ้าได้แนะนำและนำชมไปแล้ว จำนวน 3ชั้น คือ ชั้น1,ชั้น3และชั้น4 

สำหรับชั้น 2นี้ เป็นชั้นที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยของคุณภาพตัวเล่มหนังสือร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดชั้นประจำ ก็ขอแนะนำการบริการต่างๆ ของชั้น2 ว่ามีหนังสือ สถานที่ และอุปกรณ์อะไรกันบ้าง

1. บริการหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

2. บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริการหนังสือของ ศ.ดร.เจตนา  นาควัชระ (อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์)

แนะนำและนำชมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 4

24/02/2018
Posted by banjong

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 4 มีอะไรบ้างที่จัดให้บริการ มีหนังสือและสถานที่ กว้างขวางให้บริการ มีทั้งโต๊ะ-เก้าอี้ ที่นั่งอ่านรวม  ที่นั่งอ่านเดี่ยว และบรรยากาศที่เย็นสบาย มาดูกันว่ามีบริการอะไรที่ชั้นนี้

1. บริการหนังสือทั่วไป สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2. บริการหนังสือภาษาเกาหลี มีสัญญลักษณ์สติกเกอร์ สีน้ำเงิน ติดเหนือเลขเรียก ที่สันหนังสือ

3. บริการหนังสือภาษาจีน มีสัญญลักษณ์สติกเกอร์ สีเขียว ติดเหนือเลขเรียก ที่สันหนังสือ

จะยืมหนังสืออ้างอิง ต้องทำอย่างไร ?

28/08/2016
Posted by naiyana

ขณะที่ ดิฉันต้องปฎิบัติหน้าที่ให้บริการยืม-คืน อยู่บริเวณ Front desk มักจะได้รับคำถาม ในช่วงเวลาใกล้สอบ หรือช่วงการสอบประจำภาค ว่าหนังสืออ้างอิง ยืมได้หรือไม่คะ  ยืมได้หรือไม่ครับ  หนังสืออ้างอิงอยู่ชั้นไหน หรือบางครั้งนักศึกษาก็นำตัวเล่มหนังสืออ้างอิง พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษามาติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนเลย  จึงต้องแนะนำว่า หนังสืออ้างอิง “เป็นหนังสือที่ใช้เฉพาะในห้องสมุดฯเท่านั้น” เพราะหนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่มีคุณค่า  ทั้งรูปเล่ม  รูปภาพ และเนื้อหา

โบนัสสำหรับนักอ่าน

โบนัสสำหรับนักอ่าน  เป็นความคิดริเริ่มของหัวหน้าหอสมุด ฯ ( คุณสมปอง มิสสิตะ) ที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่านเป็นหลัก  จึงเกิดกิจกรรมนี้ ตามมาซึ่งจากเดิมที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการยืมไม่อั้น

เปิดเทอมวันแรก รู้สึก HAPPY

19/01/2016
Posted by boonta

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เป็นวันเปิดเทอมวันแรก หลังจากที่ปิดบริการล่วงเวลามา 1 เดือน ทุกคนที่มีหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องเตรียมตัวมาดูตารางเวรล่วงเวลา ในเทอมนี้ ว่าตนเองจะต้องมีเวรในวันไหนบ้าง  มีการแลกเปลี่ยนเวรกัน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน ก็ต้องเปลี่ยนกันให้เรียบร้อย และทุกคนก็ต่างมาดูหน้าที่ของตนเอง ในเทอมนี้กระชั้นชิดไปนิด ที่ตารางเวรออกมาก่อนวันเปิดบริการล่วงเวลา 1 วัน เนื่องจากผู้จัดเวร มีภารกิจในงานราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเวลาจัดตารางเวรเพียง 1- 2 วันเท่านั้น หลังจากที่ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559  สำนักหอสมุดกลางฯ และหอสมุดฯ ปิดบริการ 1 วัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมฟังการบรรยายในเรื่องของลิขสิทธิ์  ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดขึ้น  ณ ชั้น 7 ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เตรียมความพร้อม : เปิคภาคเรียน

11/08/2015
Posted by naiyana

ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกเทอม  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จะต้องมีการเตรียมความพร้อม ในทุกทุกด้าน เช่น ความพร้อมของอาคารสถานที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารหอสมุด ฯ   และบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายบริการ จะต้องเตรียมให้พร้อม 100 % ทำงานอย่างกับมืออาชีพ
ในงานบริการ  การเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษานี้ หอสมุดฯ แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มต้อนรับ/แนะนำ     2. กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์/ประชาสัมพันธ์     3. กลุ่มภูมิทัศน์ภายใน     4. กลุ่มภูมิทัศน์ภายนอก

การจัดบริการห้องสมุดสำหรับคนชายขอบ

23/02/2015
Posted by tanawan

” คนชายขอบ” (Marginal People) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สังคมไม่สนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขว้างแปลกแยกจากสังคมกระแสหลัก เช่น ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย ผู้หญิงขายบริการ คนยากจน คนเร่ร่อน คนขอทาน คนพิการ คนอ้วน กลุ่มคนติดเชื้อ HIV กุล่มรักเพศเดียวกัน เป็นต้น นอกจากนี้ คนชายขอบยังรวมถึงผู้ที่ถูกปฏิเสธโดยสังคมส่วนใหญ่ เช่น ในห้องเรียน ถ้าบังเอิญเราเรียนไม่เก่ง แต่เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นคนเรียนเก่งแทบทั้งหมด เราก็อาจจะกลายเป็นคนชายขอบได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่แค่คนที่อยู่ชายขอบแบบที่อยู่ตามชายแดนระหว่างประเทศ เท่านั้น แต่หมายถึงคนที่ถูกคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นคนส่วนน้อยในสังคม อันเป็นที่ว่างทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน

Previous Posts

Blog visitors

Visits today: 18

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความรู้ทั่วไป ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

Authors