Tag Archives: การศึกษาดูงาน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ในการประชุมกลุ่มวิเคราะห์ฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ได้เป็นตัวแทนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดินทางไปประชุมครั้งนี้ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 3 วันนี้ ได้มีการบรรยายเรื่อง RDA โดยคุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รับหัวเรื่องที่อนุมัติจากคณะทำงานกลุ่มฯ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การศึกษาดูงานสำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการ Staff Update

โครงการ Staff Update เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้บุคลากรชาวหอสมุดได้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องงานบริการ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ที่ทันสมัย สามารถนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงานของเราได้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ได้จัดโครงการ Staff Update เกี่ยวกับการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

สิ่งที่ได้กลับมาจากการไปศึกษาดูงาน

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในประเทศ เรื่อง ตามรอยพ่อ : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กร ซึ่งจัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดชุมพร

วันแรกของการเดินทางได้เข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จากการชมวิดิทัศน์และข้อมูลจากวิทยากรนำชม ได้ทราบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตจังหวัดชุมพร ในช่วงฤดูมรสุม อุทกภัยจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้กับชาวชุมพรอยู่เสมอ โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นซีต้า สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับชาวชุมพรเป็นจำนวนมาก และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนว่าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ก็จะเกิดพายุลินดาอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเดือดร้อนของชาวชุมพร จึงมีพระราชดำริให้เร่งขุดคลองหัววัง-พนังตักเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าตะเภาออกสู่ทะเล

ศึกษาดูงานอย่างไรให้ได้องค์ความรู้

การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หอสมุดให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้อื่นที่เป็นมุมมองใหม่ ๆ ในการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ ต่างกันร่วมกัน

ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นด้วยการสร้างนวัตกรรมและบริการ ซึ่งเป้าหมายของการศึกษาดูงานโดยทั่วไปก็เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีเทคนิค วิธีการ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และเป็นการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ

ไปสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 3 ตอนไปแล้วได้อะไร …. จบ

ไปงานนี้แล้วได้เยอะแฮะ แต่ทุกอย่างจะทรงคุณค่ามากขึ้น หากสิ่งที่ได้มานั้นนำกลับมาใช้ในหน่วยงานได้แม้สักนิดก็ยังดี จึงขอเชิญชวนให้พวกเราได้พิสูจน์ด้วยตา ไปสัมผัสด้วยใจ แล้วมาลงมือทำหรือปรับให้เหมาะกับพวกเรา

หอสมุดฯ กำหนดคนที่ไป 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ที่จะพาไป หมายถึงคนที่จะพาน้องๆ ออกไปทำความรู้จักกับเพื่อนฝูงในวงการรวมทั้งจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อไม่ให้มีปัญหา และกลับมาทำเรื่องเบิกจ่าย 2) ผู้ไปเสนอผลงาน เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละท่าน มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบนำเสนอด้วยวาจา และแบบเสนอผลงานเรื่องโปสเตอร์ เชิญชวนให้ไปเสนอผลงานกัน ว่าสิ่งที่เราคิด ที่เราทำ เพื่อนๆ ในวงการมีความเห็นว่าอย่างไร และ 3) ผู้ที่เข้าสัมมนา ส่วนใหญ่มักจะให้กระจายกันออกไปในแต่ละฝ่าย/งาน รวมทั้งความถี่และอื่นๆ

ต่างแดน…อีกสักครั้ง

          ใกล้เข้ามาอีกครั้ง…ครับ สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ…ของผมจากทุกๆ ครั้งไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พัฒนาในหลายๆ รูปแบบการให้บริการ เชิงรุกเชิงรับ ของรูปแบบของการให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในทุกฝ่ายภายในห้องสมุดตลอดจนฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการให้บริการในทุกฝ่ายงาน ต่างมีการพัฒนาขึ้นโดยตลอด มีรูปแบบใหม่ๆ ที่นำมาให้บริการแก่ ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดให้ได้ซึ่ง ความพึงพอใจที่ได้ก้าวย่างเข้ามาใช้บริการ ด้วยรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย นี้ก็เป็นอีกครั้งที่ได้รับโอกาสที่ดีมากที่สุด ที่จะได้เห็นได้สัมผัสกับห้องสมุดในต่างประเทศว่าพัฒนาไปถึงไหน แล้วก็ได้รู้ได้เห็นว่าอะไร ของเขาที่จะมีประโยชน์กับของเรา และน่านำมาประยุกต์ ปรับปรุง หรือแก้ไข ของเราให้ดี ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด หรือแม้กระทั่งในส่วนที่ดีของเราที่เขาไม่มี เราก็จะได้พัฒนาของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป ไม่อยากให้โอกาสที่ได้เห็น ได้รู้ และได้สัมผัส ของเขาและเป็นสิ่งที่ดี แล้วกลับมาก็แค่ได้ชมเขาหรือชมเรา เท่านั้น สิ่งไหนดีที่เราสามารถนำกลับมาปรับปรุงและพัฒนา ห้องสมุดเราได้ก็ควรช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมแนะะนำกัน สำหรับการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้น่าจะได้อะไรแปลกใหม่ ที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาหอสมุดของเราบ้างแน่นอน แต่จะได้มากน้อยแค่ไหนก็คงแล้วแต่เบื้องบนครับ

ปล่อยของดอง2 "ของดีต้องมีดอง"

ปล่อยของดองครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะครับ ถ้าจะถามว่าครั้แรกอยู่ไหน-เมื่อไหร่? ก็ต้องว่ากันไปตั้งแต่สมัยหัดเขียน blog ครั้งแรกๆโน่น

ครั้งนั้น อ.เอ๋ กับ อ.ก้อ เป็นผู้สอน (ดุมาก555) นักเรียนอย่างเราก็ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดี กลัวก็กลัว! องค์มันก็เยอะแต่ไม่รู้มันหลบไปไหนหมด หาไม่เจอ….เลย! นั่งอึ้งอยู่นาน พี่ปองมาเห็นก็เลยบอกว่า “เทพไม่รู้จะเขียนอะไร ก็เอารูปกิจกรรมที่เคยไปถ่ายมา เอามาเขียนลงblog ก็ได้ เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพงัย”  พอได้ฟังก็เลย เก็ทไอเดีย ขึ้นมา …. ตั้งแต่บัดนั้น …. จนถึงบัดนี้ ….. การเขียน blogของเทพ ก็จะต้องมีรูปที่เทพไปถ่ายมา ลงประกอบอยู่ด้วยทุกครั้งไป “ถ้าไม่มีถือว่าเป็นของปลอมครับ”555

Previous Posts

Authors