Tag Archives: ห้องสมุด

ว่าด้วยอนาคต

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาดิฉันได้ไปอบรมและประชุม ประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2018 แต่จะขอเล่าเรื่องไปส่วนไปสัมมนาก่อนเพราะกำลังสนุกสนานกับการคิดถึงอนาคต เรื่องที่จะเล่าเป็นการบรรยายของ Steve O’Connor เรื่อง Library Management in Disruptive Times-Skill and Knowledge for an Uncertain Future วิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยชาร์ลสจวร์ต ประเทศออสเตรเลีย เป็นบรรณาธิการวารสาร Library Management เป็นผู้เขียนและบรรณาธิการหนังสือเรื่อง “Library Management in Disruptive Times” มีเอกสารให้อ่านได้ที่ http://tkforum.tkpark.or.th/short_steve/Steve และมีการสรุปเรื่องราว/จับประเด็นเป็นรูปภาพประกอบ (Visual Story Teller)ด้วยการวาดสดชนิดพูดปั้บ เสร็จปุ๊บให้ได้ถ่ายรูปนำไปใช้กัน ดิฉันเคยพบการทำแบบนี้กับการสัมมนาของต่างชาติ ครั้งนี้เป็นงานของคนไทยจึงรู้สึกดีใจ ลองชมผลงานได้ที่ https://www.picturestalk.net/

ต้องให้ใครเปลี่ยน?

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เชิญท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ มาบรรยายเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่องานออกจะยาวๆสักหน่อย แต่พวกเราจะพูดกันแบบสั้นๆว่า “ปรับโครงสร้าง” จุดมุ่งหมายคือให้ทุกคนได้เข้าใจไปในทิศทางเดียว เพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องเกิดขึ้นจริง

 

เพราะก่อนหน้านี้คงได้ฟังจากหลายๆฝ่ายมากหน้าหลายตา บางครั้งอาจเก็บความในส่วนที่ตนเองพึงใจ ซึ่งแล้วแต่ว่ามักชอบแบบไหน ดีกรีของการตื่นตัวจึงแตกต่างกัน ครั้งนี้จึงเป็นการปรับให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพราะมีตัวอย่างที่ใกล้ตัวและเป็นจริง

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ในการประชุมกลุ่มวิเคราะห์ฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ได้เป็นตัวแทนของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เดินทางไปประชุมครั้งนี้ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 3 วันนี้ ได้มีการบรรยายเรื่อง RDA โดยคุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รับหัวเรื่องที่อนุมัติจากคณะทำงานกลุ่มฯ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การศึกษาดูงานสำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

เรื่องราวรอบๆห้องสมุด

13/07/2017
Posted by Pong

บรรณารักษ์ เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ต้องดูแลภารกิจหลักของห้องสมุด ซึ่งได้แก่ การจัดหา การจัดเก็บ และการให้บริการ  ภารกิจเหล่านี้จะมีมุมที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่เราต้องทำตัวให้พร้อมเสมอ

 

สมัยก่อนผู้ใช้บริการมักเรียกทุกคนที่ทำงานในห้องสมุดว่า บรรณารักษ์ ปัจจุบันหากสังเกตจะพบว่าผู้ใช้วัยใสๆ จะเรียกเราว่า พี่ห้องสมุด / บรรณารักษ์อาจเป็นคำที่ยาก บางคนอาจไม่รู้จักเลย หรือบางคนไปสับสนกับคำว่า “ภัณฑารักษ์”

 

นอกจากชื่อตำแหน่งจะยากแล้วเรายังมีศัพท์แสงที่เราใช้กันอย่างเคยชินทั้งภาษาไทยและทับศัพท์ในภาษาอังกฤษมากมาย เมื่อสองวันก่อนนักศึกษาส่งแบบสอบถามมาให้พิจารณา แล้วพบคำว่า “ล่วงเวลา” ดิฉันถามกลับมาไปว่า มนุษย์ธรรมดาๆคนนึงที่เข้ามาใช้ในห้องสมุดเข้าใจหรือไม่ว่า “ล่วงเวลา” คืออะไร???

Library makes us smart!

31/08/2016
Posted by kobkul

ในงานเปิดบ้านห้องสมุด (Library’s step) (อีกแล้ว!)  ผู้บริหารของห้องสมุดทั้งอดีตและปัจจุบัน อาจารย์  ต่างมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ห้องสมุดทำให้เราฉลาดขึ้น..ผู้มีเกียรติของห้องสมุดจำนวน  5  ท่าน ต่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องสมุด ดังนี้

  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ที่มาจากหลาย ๆ ด้าน คนที่คุ้นเคยเชื่อมโยงกับห้องสมุดและอยากรู้ จะคิดถึงห้องสมุดเป็นอันดับแรก ทำให้เป็นคนทันสมัย สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสังคมในยุคศตวรรษที่ 21  สามารถใช้ความรู้เป็นฐานในการทำงานพัฒนาตนเอง ยิ่งตอนนี้เป็นเรื่องของ Knowledge base development ทั้งเรื่องบุคคล ชุมชน ทุกส่วนนี้ต้องใช้ความรู้เป็นฐานเป็นปัจจัยให้เห็นว่า ห้องสมุดทำให้คนในชุมชนทุกระดับชั้นเป็นคนทีทันสมัย มีความสง่างาม มีความรอบรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างชนชั้นในสังคมน้อยลง”

รูปแบบห้องสมุดยุคใหม่ 2015

จากการประชุมวิชาการเรื่อง Online Information & Education Conference 2015    จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   สถานที่  ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที 7 -8 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 -16.30 น.

ป้ายประกาศ…ที่ต้องประกาศ

16/06/2014
Posted by Narumon Boonyanit

st1-horz-vert
องคาพยพ คนส่วนมากอ่านว่า อง-คา-พะ-ยบ
แต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๓๒๑
แจงไว้ดั่งนี้ คำอ่าน คือ องคาบพะยบ, องคาพะยบ เป็นคำนาม
แปลว่า ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่ มาจากภาษา ป. คือ ปาลิ หรือ บาลี

ฉันใดก็ฉันนั้นในองค์กรใดใด ย่อมมีส่วนประกอบของหน่วยงานภายใต้
อันเป็นองคาพยพ น้อยบ้าง ใหญ่บ้าง ตามภาวะปัจจัย

Previous Posts

Authors