ซ่งทะเดิ่ง…ประเพณีแห่ฉัตรรับพระพุทธองค์ ของชาวกะเหรี่ยง

  ทุกปีหลังจากวันออกพรรษา ชาวกะเหรี่ยง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แต่ละหมู่บ้าน จะมีประเพณีที่ในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “ซ่งทะเดิง” หรือ ชุมชนกะเหรี่ยงบางแห่งชาวบ้านแปลงเรียกแบบไทยๆ ว่า “แห่ฉัตรรับพระพุทธองค์” หรือ “แห่พุ่มดอกไม้ ”

เจริญศรัทธา…สะพานแห่งศรัทธาของผู้เจริญ

การประดับประดา “สะพานเจริญศรัทธา” ในวันพระราชพิธีเปิดสะพาน      ซุ้มประตู (ภาพขวา หากสังเกตจากภาพนำเรื่องจะเห็นอยู่ตำแหน่งกลางภาพไกลๆ)  ซุ้มนี้สร้างขึ้นประดับในโอกาสเสด็จฯ เปิด “สะพานเจริญศรัทธา” และเสด็จฯ ข้ามมานมัสการพระปฐมเจดีย์  เป็นซุ้มที่สร้างด้วยไม้แกะสลัก เลียนแบบซุ้มประตูทิศเหนือ (ภาพซ้าย)

บวชนาคมอญเมืองคนงาม…ที่บ้านนครชุมน์

รู้จักมอญในไทย…สหายหลากฐานะ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.บ้านโป่ง แม่กลองเป็นแม่น้ำสายสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของไทย แนวลำน้ำขนานคู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มภาคกลาง และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำแม่กลองนี้ จึงมีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนหลากเชื่อชาติและภาษา ได้แก่ ไทย มอญ ลาว

ศิลป์ พีระศรี และอนุสาวรีย์ในภาคตะวันตกของไทย : ผลงานพระประธานพุทธมณฑล

ครูฝรั่ง…ผู้จุดไฟศิลปร่วมสมัยในไทย อ.ศิลป์ พีระศรี เป็นหนึ่งในจำนวนชาวอิตาลีที่เข้ามาทำงานในไทย ในยุคสมัยที่เน้นการพัฒนาประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างโดดเด่น การเข้ามารับราชการในตำแหน่งประติมากรของท่าน มิได้สร้างเพียงเฉพาะผลงานประติมากรรมอันมุ่งแสดงถึงความมีศิวิไลซ์ของชาติ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประติมากรแล้ว อ.ศิลป์ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปร่วมสมัยของไทย โดยท่านมีทัศนะต่อศิลปแบบประเพณีของไทย ดังได้บันทึกในบทความเรื่อง “contemporary Art in