บวชนาคมอญเมืองคนงาม…ที่บ้านนครชุมน์

รู้จักมอญในไทย…สหายหลากฐานะ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.บ้านโป่ง แม่กลองเป็นแม่น้ำสายสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของไทย แนวลำน้ำขนานคู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มภาคกลาง และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำแม่กลองนี้ จึงมีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนหลากเชื่อชาติและภาษา ได้แก่ ไทย มอญ ลาว

ศิลป์ พีระศรี และอนุสาวรีย์ในภาคตะวันตกของไทย : ผลงานพระประธานพุทธมณฑล

ครูฝรั่ง…ผู้จุดไฟศิลปร่วมสมัยในไทย อ.ศิลป์ พีระศรี เป็นหนึ่งในจำนวนชาวอิตาลีที่เข้ามาทำงานในไทย ในยุคสมัยที่เน้นการพัฒนาประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างโดดเด่น การเข้ามารับราชการในตำแหน่งประติมากรของท่าน มิได้สร้างเพียงเฉพาะผลงานประติมากรรมอันมุ่งแสดงถึงความมีศิวิไลซ์ของชาติ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประติมากรแล้ว อ.ศิลป์ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปร่วมสมัยของไทย โดยท่านมีทัศนะต่อศิลปแบบประเพณีของไทย ดังได้บันทึกในบทความเรื่อง “contemporary Art in

ศิลป์ พีระศรี และอนุสาวรีย์ในภาคตะวันตกของไทย : ผลงานที่ดอนเจดีย์

รู้จักอาจารย์ศิลป์ ♥เส้นทางสู่สยามประเทศของครูฝรั่ง…ชื่อไทย ♥ หลายคนอาจเคยสงสัย ทำไม อ.ศิลป์ พีระศรี ซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาก็ไม่ละม้ายสักนิดว่าเป็นคนไทย เหตุใดจึงมีชื่อ-นามสกุล very Thai ต้องบอกว่าสาเหตุนั้น มาจากการเมืองระดับประเทศเลยทีเดียว เพราะอะไร??

นิยม ปานปรีชา

คุณลุงนิยม ปานปรีชา หรือที่วงการภาพยนตร์ มักเรียกกันว่าป๋านิยม เป็นชาวนครปฐมแต่กำเนิด เกิดมาจนปัจจุบันถึง ๔ แผ่นดิน คุณลุงเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ในช่วงต้นของรัชกาลที่ ๗ โดยคุณพ่อคือนายเยิ้ม แซ่โค้วเป็นหนุ่มเมืองเพชร ล่องเรือมาเร่ขายผ้า

เพลงพิษฐาน…คำอธิษฐานหน้าพระปฏิมาที่วัดน้อยเจริญสุข

เพลงพื้นบ้านกับคนไทยสมัยก่อนเป็นความกลมกลืนที่ยากจะแยกจากกัน จึงมักพบการเล่นเพลงต่างๆ สอดแทรกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งนี้นักวิชาการ ผู้รู้บางท่านได้ศึกษาแยกแยะประเภทของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ตามวาระโอกาสและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการละเล่นเพลงต่างๆ คือ เพลงเล่นในหน้าน้ำ กฐินผ้าป่า ออกพรรษา เช่น เพลงเรือ เพลงหน้าใย หรือ เพลงโช้